Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Przebudowa Publicznego Przedszkola Nr 2 w Zdzieszowicach

Numer ogłoszenia: 102209 - 2016; data zamieszczenia: 24.06.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V

zamówienia publicznego

 

zawarcia umowy ramowej

 

ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Publiczne Przedszkole Nr 2 im. Kubusia Puchatka , pl. 1 Maja 11, 47-330 Zdzieszowice, woj. opolskie, tel. 077 4844445, faks 077 4844445.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.zdzieszowice.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa Publicznego Przedszkola nr 2 w Zdzieszowicach.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest przebudowa budynku przedszkola w zakresie przebudowy pomieszczeń w budynku przedszkola oraz wydzielenia pożarowego wewnętrznej klatki schodowej dostosowania do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych. Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje: -demontaż istniejących drzwi, roboty rozbiórkowe instalacji wewnętrznych, podłóg okładzin, roboty rozbiórkowe konstrukcji murowych, -obsadzenie podciągów i nadproży, uzupełnienie ścian murowanych, -prace instalacyjne bez białego montażu, piony i odpływy z rur kształtek kanalizacyjnych PCW, podejścia montować w bruzdach w ścianach -instalację wodną wykonać z rurociągów typu pex/alu/pex, rurociągi prowadzić w otulinie z pe, skrócić odcinek instalacji gazowej -demontaż istniejącego okna i montaż oddymiającego wraz osprzętem i sterowaniem -budowa WLZ, lokalne tablice elektryczne, instalacje 230V i 400V, instalacje domofonowa, montaż oświetlenia, oświetlenia awaryjnego oraz czujek dymu, zasilanie odbiorników stałych, instalacja uziemiająca budynku, -uzupełnienie tynków wewnętrznych, okładziny z płyt GKB sufitów, montaż podłóg: podłoga PCV o gr. 2.00mm, gr. warstwy użytkowej 2.0mm, wykładzina homogeniczna jednowarstwowa, trudno zapalna, odporna na ścieranie grupa P, antystatyczna(10.10 OHM; 2 kV), antypoślizgowa klasy DS., pokryta poliuretanem PUR oraz płytki ceramiczne, -zabezpieczenie grzejników manipulowanych lub z płyt MDF -montaż drzwi wewnętrznych, -montaż hydrantów wewnętrznych, biały montaż sanitarny, -roboty wykończeniowe malarskie, odbojnice w pomieszczeniach komunikacyjnych, -usuwanie odpadów stałych i ich utylizacja leży po stronie wykonawcy -elementy metalowe złomuje zamawiający..

II.1.5)

 

przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.11.13.00-1.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 03.11.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 9.000 PLN (słownie : dziewięć tysięcy złotych 00/100 gr). 2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert. W przeciwnym razie wykonawcy, którzy nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert lub w niewłaściwy sposób dokonali zabezpieczenia oferty zostaną wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że - zrealizował, w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert (jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) co najmniej dwa zamówienia obejmujące wykonanie robót polegających na budowie (również przebudowie, modernizacji lub remoncie) budynków publicznych. Wartość pojedynczego zamówienia (jedna umowa/kontrakt) nie może być mniejsza niż 300.000,00 zł (brutto).

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • określenie robót budowlanych, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o robotach budowlanych niewykonanych lub wykonanych nienależycie
  Wykaz winien wskazywać wykonanie robót budowlanych, polegających na budowie (również przebudowie, modernizacji lub remoncie) dróg o wartości co najmniej 300.000 zł brutto (dla robót rozliczanych w innych walutach niż PLN równowartość 300.000 PLN brutto według średniego kursu NBP na dzień zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych). Złożone poświadczenia winny potwierdzać należyte wykonanie oraz wykonanie zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowe ukończenie robót budowlanych, polegających na budowie (również przebudowie, modernizacji lub remoncie) dróg o wartości co najmniej 300.000 zł brutto (dla robót rozliczanych w innych walutach niż PLN równowartość 300.000 PLN brutto według średniego kursu NBP na dzień zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych).;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 90
 • 2 - Okres gwarancji - 10

IV.2.2)

 

przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zmiany, o których mowa mogą dotyczyć: 1) zmiany jakości lub innych parametrów charakterystycznych dla objętego proponowaną zmianą elementu robót budowlanych, 2) aktualizacji rozwiązań projektowych z uwagi na postęp technologiczny, 3) zmiany producenta zastosowanych materiałów, 4) zmiany wymiarów, położenia lub wysokości części robót budowlanych; 5) zmiany w kolejności i terminach wykonywania robót budowlanych, 6) zmiany ilości robót budowlanych w stosunku do przedmiaru, pod warunkiem że wynikają one z dokumentacji projektowej i zasad wiedzy technicznej; 7) rezygnacji z wykonania części robót budowlanych, nieprzekraczających jednak 20% wynagrodzenia wykonawcy. Warunkiem dokonania zmian o których mowa w ust. 4, jest złożenie wniosku przez stronę inicjującą zmianę zawierającego : 1) opis proponowanej zmiany, 2) uzasadnienie zmiany, 3) obliczenie kosztów zmiany zgodnie z zasadami określonymi w umowie, jeżeli zmiana będzie miała wpływ na wynagrodzenie wykonawcy, 4) opis wpływu zmiany na termin wykonania umowy. Zmiany, o których mowa mogą zostać dokonane, jeżeli ich uzasadnieniem są niżej wymienione okoliczności : 1) obniżenie kosztu wykonania robót lub kosztu eksploatacji (użytkowania) obiektu, 2) poprawa wartości lub podniesienie sprawności ukończonych robót budowlanych, 3) zmiana obowiązujących przepisów, 4) podniesienie bezpieczeństwa wykonywania robót, 5) usprawnienia w trakcie użytkowania obiektu, 6) opóźnienia, utrudnienia, zawieszenia robót lub przeszkody spowodowane przez lub dające się przypisać zamawiającemu lub innemu wykonawcy zatrudnionemu przez zamawiającego na terenie budowy; 7) zaistnienie nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej warunków geologicznych, hydrogeologicznych, wykopalisk lub wyjątkowo niekorzystnych warunków klimatycznych, a także innych przeszkód lub skażeń uniemożliwiających kontynuowanie umowy na przewidzianych w niej warunkach; 8) siła wyższa. Podstawę obliczenia kosztów zmiany, o której mowa stanowią : 1) kosztorys ofertowy opracowany na podstawie cen jednostkowych lub dane wyjściowe do kosztorysowania przyjęte do sporządzenia kosztorysu ofertowego wykonawcy, 2) ceny jednostkowe pracy sprzętu i materiałów zaproponowane przez wykonawcę, ale nie większe niż średnie ceny SEKOCENBUD dla kwartału poprzedzającego termin wykonania robót budowlanych.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.zdzieszowice.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Biuro-Administracyjno-Ekonomiczne Oświaty w Zdzieszowicach ul. Nowa 3, 47-330 Zdzieszowice pokój nr 7.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 11.07.2016 godzina 09:00, miejsce: Biuro-Administracyjno-Ekonomiczne Oświaty w Zdzieszowicach ul. Nowa 3, 47-330 Zdzieszowice pokój nr 5.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
PDFsiwz_pp2_2016.pdf

Załącznik nr 1 do siwz - projekt architektoniczno-budowlany:
PDF1. METRYKA PROJEKTU.pdf
PDF2. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA.pdf
PDF3. EKSPERTYZA O STANIE TECHNICZNYM BUDYNKU.pdf
PDF4. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO.pdf
PDF5. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA.pdf
PDF6. INWENTARYZACJA FOTOGRAFICZNA.pdf
PDF7. OPIS TECHNOLOGICZNY.pdf
PDFA1 RZUT PIWNIC.pdf
PDFA2 RZUT PARTERU.pdf
PDFA3 RZUT I PIETRA.pdf
PDFA4 PRZEKROJ A-A.pdf
PDFK1 KONSTRUKCJA SCIAN PARTERU.pdf
PDFK2 KONSTRUKCJA SCIAN PIETRA.pdf
PDFT1 TECHNOLOGIA PARTERU.pdf
PDFT2 TECHNOLOGIA PIĘTRA.pdf
PDFZ1 ZAGOSPODAROWANIE TERENU.pdf

Załącznik nr 2 do siwz - instalacje sanitarne:
PDFOPIS TECHNICZNY INSTALACJE SANITARNE.pdf
PDFS1 RZUT PIWNCY INSTALACJA WOD-KAN.pdf
PDFS2 RZUT PARTERU INSTALACJA WOD-KAN.pdf
PDFS3 RZUT PIĘTRA INSTALACJA WOD-KAN.pdf
PDFS4 RZUT PIWNIC INSTALACJA C.O.pdf
PDFS5 RZUT PARTERU INSTALACJA C.O.pdf
PDFS6 RZUT PIETRA INSTALACJA C.O.pdf
PDFS7 RZUT PIWNICY INSTALACJA GAZOWA.pdf
PDFS8 RZUT PARTERU INSTALACJA GAZOWA.pdf

Załącznik nr 3 do siwz - instakacje elektryczne:
PDFE1 - rzut piwnicy.pdf
PDFE2 - rzut parteru.pdf
PDFE3 - rzut piętra.pdf
PDFE4 - tablica TL.pdf
PDFE5 - tablica TE.pdf
PDFE6 - tablica TP.pdf
PDFOPIS TECHNICZNY - INSTALACJE ELEKTRYCZNE.pdf

Załacznik nr 4 do siwz - przedmiar robót:
PDFKOSZTORYS NAKŁADCZY_INSTALACJE ELEKTRYCZNE.pdf
PDFKOSZTORYS NAKŁADCZY_INSTALACJE SANITARNE.pdf
PDFKOSZTORYS NAKŁADCZY_ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE.pdf

Załacznik nr 5 do siwz - specyfikacje techniczne:
PDFST INSTALACJE ELEKTRYCZNE.pdf
PDFST INSTALACJE SANITARNE.pdf
PDFST ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE.pdf

Załącznik nr 6 do siwz:
DOCzalacznik_nr_6pp2_do_siwz.doc

Załącznik nr 7 do siwz:
DOCzalacznik_nr_7pp2_do_siwz.doc

Załącznik nr 8 do siwz:
DOCzalacznik_nr_8pp2_do_siwz.doc

Załącznik nr 9 do siwz:
DOCzał nr 9pp2 do siwz - przynal do grupy kap.doc

Załącznik nr 10 do siwz:
DOCzał nr10pp2 do siwz - formularz oferty.doc

Załącznik nr 11 do siwz:
DOCzał nr 11pp2 do siwz - wzór umowy.doc
PDFzał nr 11pp2 do siwz - wzór umowy.pdf


Informacja o zmianie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz zmianie ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamowień Publicznych:
PDFzmiana_siwz_oraz_ogłoszenie_o_zamówieniu_1.pdf


Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nr 1:
PDFwyjasnienie_siwz_PP2_przebudowa_2.pdf


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty, nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktacja przyznana ofertom w każdym kryterium oceny oferty i łączna punktacja:
PDFinf_wybór_oferty_przebudowa_PP2.pdf


Informacja o zawarciu umowy:

Uzasadnienie wyboru wykonawcy:
Wykonawca spełnia warunki udziału w przedmiotowym postępowaniu oraz otrzymał najwyższą łączną ilość punktów w ramach kryteriów określonych przez zamawiającego  w siwz. Przedmiotowa oferta otrzymała 100 punktów.

Nazwa i adres wykonawcy:
MAKAT Tomasz Makuch,
ul. Makuszyńskiego 19,
47-225 Kędzierzyn-Koźle

Biuletyn Zamówień Publicznych: ogłoszenie o udzieleniu zamówieniu nr 168715-2016