Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

SO.04 - Przyjmowanie wniosków o wpisanie do rejestru wyborców w części A i w części B

herb.gif
Urząd Miejski
w Zdzieszowicach
Urząd Miejski w Zdzieszowicach
ul. Bolesława Chrobrego 34,
47-330 Zdzieszowice
tel.: +48 77 40 64 400
faks: +48 77 40 64 444
e-mail: um@zdzieszowice.pl
NIP: 749-10-93-999, REGON: 000530347
Numer
karty:

SO.04
KARTA USŁUGI
PRZYJMOWANIE WNIOSKÓW O WPISANIE DO REJESTRU WYBORCÓW W CZĘŚCI A I W CZĘŚCI b

 

Podstawa prawna

- Ustawa z dnia 5 stycznia 2011r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2011r., nr 21, poz. 112 z późniejszymi zmianami)

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 lipca 2011r. w sprawie rejestru wyborców oraz trybu przekazywania przez Rzeczpospolitą Polską innym państwom członkom Unii Europejskiej danych zawartych w tych rejestrach (Dz. U. z 2011r., nr 158, poz. 941 ze zmianami)

Wymagane dokumenty

- wniosek o wpisanie do rejestru wyborców w części A/B

- pisemna deklaracja zawierająca dane niezbędne do wpisania do rejestru wyborców

Opłaty bez opłat
Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Miejski w Zdzieszowicach 
Referat Spraw Obywatelskich i Obrony Cywilnej 
ul. Bolesława Chrobrego 34,
pokój Nr A-104 (I piętro)
tel. 077 40 64 445

Termin załatwienia sprawy

Decyzję o wpisaniu lub odmowie wpisania do rejestru wyborców osoby wydaje burmistrz w terminie 3 dni od dnia wniesienia wniosku.

Decyzję o odmowie wpisania do rejestru wyborców wraz z uzasadnieniem niezwłocznie doręcza się wnioskodawcy.

Tryb odwoławczy

Od decyzji w sprawie odmowy wpisania do rejestru wyborców przysługuje prawo wniesienia skargi do właściwego miejscowo sądu rejonowego.

Skargę wnosi się za pośrednictwem burmistrza w terminie 3 dni od dnia doręczenia decyzji.

Uwagi i dodatkowe informacje

Część A rejestru wyborców obejmuje obywateli polskich. Wyborcy stale zamieszkali na obszarze gminy bez zameldowania na pobyt stały wpisywani są do rejestru wyborców, jeżeli złożą w tej sprawie w urzędzie gminy pisemny wniosek. Wyborcy stale zamieszkali na obszarze gminy pod innym adresem aniżeli adres ich zameldowania na pobyt stały na obszarze tej gminy mogą być wpisani do rejestru wyborców pod adresem stałego zamieszkania, jeżeli złożą w tej sprawie w urzędzie gminy wniosek wraz ze wskazaniem adresu ostatniego zameldowania na pobyt stały na obszarze gminy.

Część B rejestru wyborców obejmuje obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi, stale zamieszkałych na obszarze gminy i uprawnionych do korzystania z praw wyborczych w Rzeczypospolitej Polskiej. Wyborcę-obywatela Unii Europejskiej niebędącego obywatelem polskim- wpisanego do rejestru wyborców- na jego pisemny wniosek skreśla się z rejestru wyborców.

Formularze wniosków
i druki do pobrania

- PDFWniosek o wpisanie do rejestru wyborców w części A/B (33,51KB)
- PDFPisemna deklaracja zawierająca informacje niezbędne do wpisania do rejestru wyborców (19,87KB)
- PDFWniosek o skreślenie z rejestru wyborców (29,34KB)

Opracowała:

Urszula Orzędowska; 23.09.2016

Zatwierdziła:

Sekretarz Gminy Brygida Bukowińska; 28.09.2016