Urząd Miejski w Zdzieszowicach

Biuletyn Informacji Publicznej

Zasady rekrutacji do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez gminę Zdzieszowice na rok szkolny 2018/2019

Rekrutacja przeprowadzana jest na podstawie Ustawy Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo Oświatowe (Dz. U. 2017 r. poz. 60) oraz ustawy Prawo Oświatowe (Dz. U. 2017 r. poz. 59).

 1. W postępowaniu rekrutacyjnym nie uczestniczą dzieci, które w roku szkolnym 2017/2018 uczęszczały do przedszkola. Rodzice (prawni opiekunowie) tych dzieci składają na kolejny rok szkolny deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego.
 2. Na pozostałe wolne miejsca w przedszkolach przeprowadza się postępowanie rekrutacyjne.
 3. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora przedszkola. Dyrektor wyznacza przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.
 4. Postępowanie rekrutacyjne odbywa się na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) zgodnie z terminami zawartymi w Zarządzeniu Nr PDFSG.0050.481.2018 z dnia 23 stycznia 2018 r.
 5. 1. Wniosek o przyjęcie do przedszkola może być złożony do nie więcej niż trzech przedszkoli. We wniosku, o którym mowa powyżej, określa się kolejność wybranych przedszkoli od najbardziej do najmniej preferowanych.
 6. 2. W celu zapewnienia dziecku podczas pobytu w przedszkolu odpowiedniej opieki, odżywiania oraz metod opiekuńczo-wychowawczych rodzic dziecka przekazuje dyrektorowi przedszkola uznane przez niego za istotne dane o stanie zdrowia, stosowanej diecie i rozwoju psychofizycznym dziecka.
 7. 3. Do wniosku o przyjęcie do przedszkola rodzic (prawny opiekun) dołącza stosowne dokumenty lub oświadczenia potwierdzające spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym).
 8. 4. Tryb rozpatrywania wniosków o przyjęcie do przedszkola przebiega w oparciu o powszechne kryteria wynikające z ustawy  oraz kryteria określone w uchwale Rady Miejskiej PDFXXXIV/230/2017 z dnia 22 lutego 2017 r. 
 9. 5. W przypadku większej liczby kandydatów, niż liczba miejsc w przedszkolu, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria wynikające  z ustawy, kryteria mają jednakową wartość ustaloną przez komisję:

 

      Lp.

Kryteria brane pod uwagę

Dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełniania kryteriów

 1.  

Wielodzietność rodziny kandydata

Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata

 1.  

Niepełnosprawność kandydata

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2016r., poz. 2046, ze zm.)

 1.  

Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata

Orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2016r., poz. 2046, ze zm.)

 1.  

Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata

Orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2016r., poz. 2046, ze zm.)

 1.  

Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2016r, poz. 2046, ze zm.)

 1.  

Samotne wychowanie kandydata w rodzinie

Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz nie wychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem

 1.  

Objęcie kandydata pieczą zastępczą

Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz.U. z 2016r. poz. 575, ze zm.)

 

Wymienione dokumenty składane są w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowego poświadczonego odpisu lub wyciągu z dokumentu, mogą być także składane w postaci kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez wnioskodawcę.

4. 6 W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę  kryteria określone  w uchwale Rady Miejskiej PDFXXXIV/230/2017 z dnia 22 lutego 2017 r.:

Uchwały Rady Miejskiej - rok 2017 (VII kadencja)

 

Lp.

 

Kryteria do drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego

 

Dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełniania kryteriów

1.

Rodzice/ opiekunowie zatrudnieni w pełnym wymiarze czasu pracy  lub studiują w formie dziennych studiów stacjonarnych lub prowadzą działalność gospodarczą

Oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów

2.

Rodzice /opiekunowie pracują w niepełnym wymiarze czasu pracy

Oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów

3.

Jedno z rodziców/opiekunów jest zatrudnione w pełnym wymiarze czasu pracy

Oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów

4.

Do przedszkola lub szkoły z oddziałami przedszkolnymi uczęszcza rodzeństwo kandydata

Oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów

5.

Dziecko objęte opieką kuratora sądowego/asystenta rodziny

Oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów


Oświadczenia, o spełnianiu kryteriów ustalonych przez organ prowadzący składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenia jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

4. 7. Po ogłoszeniu przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przedszkola pierwszego wyboru,  rodzic (prawny opiekun) jest zobowiązany potwierdzić przyjęcie miejsca do wybranej placówki stosownym dokumentem.

 1. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych, rodzic może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do przedszkola.

5.1. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata z wnioskiem, o którym mowa w pkt. 5. powyżej.

5.2. Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora przedszkola odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni   od dnia otrzymania uzasadnienia.

5.3 Dyrektor przedszkola rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, o którym mowa w pkt. 5.2. powyżej, w   terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora danego przedszkola służy skarga do sądu administracyjnego.

 1. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor przedszkola przeprowadza postępowanie uzupełniające zgodnie z harmonogramem zawartym w Zarządzeniu Nr PDFSG.0050.481.2018 z dnia 23 stycznia 2018 r.  Przepisy pkt. 2-4 stosuje się odpowiednio.
 2. Kandydaci zamieszkali poza obszarem Gminy Zdzieszowice mogą być przyjęci do przedszkola, jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego gmina nadal dysponuje wolnymi miejscami w przedszkolu. W przypadku większej liczby kandydatów zamieszkałych poza obszarem Gminy Zdzieszowice przeprowadza się postępowanie rekrutacyjne. Przepisy pkt. 2-4 stosuje się odpowiednio.

Przepisy dotyczą również przyjmowania do oddziału integracyjnego dzieci bez orzeczenia.

 1. Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji, w tym niezbędna dokumentacja, znajdują się w poszczególnych placówkach. 
 2. Dane adresowe przedszkoli o oddziałów przedszkolnych działających na terenie gminy Zdzieszowice:

Nazwa placówki

Adres

Adres strony internetowej

Publiczne Przedszkole

nr 2 im. Kubusia Puchatka

ul. Plac 1 Maja 11

47-330 Zdzieszowice

www.przedszkole2zdzieszowice.szkolnastrona.pl

Tel.: 77 4844445

Publiczne Przedszkole

nr 3 im. Pszczółki Mai

ul. Zielona 19 a

47-330 Zdzieszowice

www.przedszkole3.zdzieszowice.o12.pl

Tel.: 77 4844229

Publiczne Przedszkole

nr 5 im.  Tęczowa Piątka 

 

ul. Zielona 19

47-330 Zdzieszowice

www.nasza5.przedszkolowo.pl

Tel. : 77 4844121

Publiczne Przedszkole

nr 6 im. J. Brzechwy

ul. Piastów 6

47-330 Zdzieszowice

www.przedszkole6.szkolnastrona.pl

Tel.: 4830370

Publiczne Przedszkole

w Żyrowej

ul. Poprzeczna 7

47-330 Żyrowa

www.przedszkole.zyrowa.pl

Tel.: 77 4844421

Oddział Przedszkolny

w Publicznej Szkole Podstawowej w Januszkowicach

ul. Lesiańska 6

47-330 Januszkowice

www.pspjanuszkowice.pl

Tel.: 77 4844214

Oddział Przedszkolny

w Publicznej Szkole Podstawowej w Krępnej

ul. Zdzieszowicka 35

47-330 Krępna

www.pspkrepna.szkolnastrona.pl

Tel.: 77 4846278

Metryczka
 • wytworzono:
  01-02-2018
  przez: Agata Ostrychacz
 • opublikowano:
  01-02-2018 09:37
  przez: Agata Ostrychacz
 • zmodyfikowano:
  06-02-2018 09:07
  przez: Agata Ostrychacz
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Zdzieszowicach
  odwiedzin: 1642
Dane adresowe:

Urząd Miejski w Zdzieszowicach
47-330 Zdzieszowice
ul. Bolesława Chrobrego 34

Dane kontaktowe:

fax: +48 77 40 64 444
e-mail: um@zdzieszowice.pl
strona www: www.zdzieszowice.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×