Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych - obsługa procedur naboru na wolne stanowisko pracownika samorządowego

Niniejszym informujemy Cię, że w celu obsługi procedur naboru na wolne stanowisko pracownika samorządowego przetwarzamy Twoje dane osobowe. Poniżej opisujemy to szczegółowo.

Kto jest Administratorem Danych Osobowych?

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane przetwarzane dane osobowe, jest Urząd Miejski w Zdzieszowicach reprezentowany przez Burmistrza Zdzieszowic, ul. Bolesława Chrobrego 34, 47-330 Zdzieszowice.

Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych?

Najlepiej skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych poprzez pocztę elektroniczną iod@zdzieszowice.pl lub zadzwonić na nr (+48) 77 40 64 415.

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych przez nasz Urząd?

Przetwarzamy Twoje dane w celu realizacji procedur naboru na stanowisko pracownika samorządowego.

Obowiązek prawny związany z przetwarzaniem Twoich danych (art. 6 ust.1 lit c RODO) nakładają na nas następujące akty prawne:

  • Ustawa Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.
  • Ustawa o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008 r.

W przypadku gdy w dokumentach aplikacyjnych podasz nam więcej danych ponad te, które wymagamy na podstawie powyższych aktów prawnych, będziemy te dodatkowe przetwarzać na podstawie Twojej zgody (art. 6 ust.1 lit a RODO).

Czy podanie danych osobowych jest obowiązkowe i co się stanie w przypadku gdy ich nie podasz?

Podanie informacji, które są wymagane w ogłoszeniu o naborze, jest wymogiem prawa, w przypadku ich niepodania Twoja oferta nie zostanie zakwalifikowana do następnego etapu naboru.

Jak długo przechowujemy dane osobowe?

Długość przechowywania danych jest określona w instrukcji kancelaryjnej obowiązującej administratora danych.

Komu udostępniamy dane osobowe?

Dane osobowe mogą być udostępniane innym, na podstawie odpowiednich przepisów prawa, a w uzasadnionych przypadkach na podstawie umów powierzenia.

Jakie uprawnienia wobec naszego Urzędu w zakresie przetwarzanych danych posiadają osoby, których dane przetwarzamy?

Przysługują Ci następujące prawa wynikające z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj.:

  • prawo żądania dostępu do danych osobowych,
  • prawo żądania ich sprostowania – gdy zauważymy, że dane są nieprawidłowe lub niekompletne,
  • prawo żądania usunięcia danych (bycia zapomnianym) – gdy nasze dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane, dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa, dane zostały zebrane na podstawie zgody,
  • żądania ograniczenia ich przetwarzania – gdy nasze dane są nieprawidłowe, można żądać ograniczenia przetwarzania danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych, dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziemy chcieli, aby zostały usunięte, dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne do obrony lub dochodzenia roszczeń, lub wniesiemy sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu.

Komu możesz się poskarżyć na sposób przetwarzania danych osobowych w naszym Urzędzie?

Wszystkie osoby, których dane przetwarzamy, mają prawo wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem przez nas danych osobowych, do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).