Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie z dnia 5 marca 2020 r. Burmistrza Zdzieszowic o wszczęciu postępowania administracyjnego i przeprowadzenia dowodu z oględzin drzew

Działając zgodnie z art. 49 oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego ( t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256) - cyt. dalej jako Kpa, w związku z art. 83a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 55)

zawiadamiam strony postępowania

że na wniosek Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomość z siedzibą 47-330 Zdzieszowice ul. Górna 16 z dnia 02.032020 r. (data wpływu do tut. organu 02.03.2020 r.) zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenie zezwolenia na usunięcie 3 szt. drzewa, rosnących na nieruchomości przy ul. Górnej 16 w Zdzieszowicach, obejmująca działkę 89/13, obręb Zdzieszowice, z powodu: „1) świerk jest suchy, drugi połamany, trzeci świerk stwarza zagrożenie przerwania trakcji elektrycznej, uszkodzenie budynku mieszkalnego, zagrożenie drogi i chodnika ul. Górna",

Wniosek wraz z dokumentacją znajduje się do wglądu w Referacie Gospodarki Mieniem i Rolnictwa pok. A l08, w godz. pracy urzędu tj. od poniedziałku do piątku 7.30 - 15.30.

Na podstawie art. 79 § 1 w związku z art. 85 § 1 Kpa zawiadamiam, że w dniu 23.03.2020 r. o godz. 9:00 na ww. nieruchomości odbędą się oględziny drzew, wnioskowanych do usunięcia.

Stosownie do art. 10 § 1 Kpa strony postępowania mają prawo czynnego udziału w każdym stadium postępowania oraz zgodnie z art. 79 § 2 Kpa mają prawo brać udział w przeprowadzeniu dowodu, mogą zadawać pytania świadkom, biegłym i stronom oraz składać wyjaśnienia.

Jednocześnie na podstawie art. 36 § 1 Kpa zawiadamiam, że wniosek w sprawie udzielenia zezwolenia na usunięcie ww. drzew nie może zostać załatwiony w terminie określonym w art. 35 Kpa. Przyczyną zwłoki jest konieczność przeprowadzenia oględzin drzew oraz zachowanie terminów, wynikających z zawiadamiania stron postępowania o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej w formie publicznego obwieszczenia poprzez udostępnienie pisma w BIP na stronie podmiotowej organu, zgodnie z art. 49 Kpa. Sprawa zostanie rozpatrzona do dnia 30.04.2020r. Uprzejmie informuję, że zgodnie z art. 37 § 1 k.p.a., stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia, jeżeli:

1) nie załatwiono sprawy w terminie określonym w art. 35 lub przepisach szczególnych ani w terminie wskazanym zgodnie z art. 36 § 1 (bezczynność);

2) postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy (przewlekłość).

Burmistrz Zdzieszowic
Sybila Zimerman

Treść obwieszczenia w formacie pdf