Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2022-08-24 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury o wszczęciu na wniosek Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, reprezentowanego przez pełnomocnika - Pana Michała Kubeckiego, postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 401 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2233, z późn. zm.), Minister Infrastruktury zawiadamia o wszczęciu na wniosek Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, reprezentowanego przez pełnomocnika - Pana Michała Kubeckiego, postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych na usługi wodne obejmujące piętrzeniewód powierzchniowych rzeki Odry jazem Januszkowice oraz szczególne korzystanie z wód obejmujące wykorzystywanie wód do celów żeglugi i zapewnienie wody dla funkcjonowania urządzeń umożliwiających migrację ryb, w powiecie krapkowickim i kędzierzyńsko-kozielskim, w województwie opolskim.

Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735, z późn. zm.), zwanej dalej „Kpa” strony mogą zapoznać się z aktami sprawy w Departamencie Orzecznictwa i Kontroli Gospodarowania Wodami Ministerstwa Infrastruktury, ul. Nowy Świat 6/12, Warszawa, od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 - 15.00, po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym pod numerem telefonu: 22 583 8680 oraz uzupełnić zebrany materiał dowodowy w sprawie, w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszego obwieszczenia.

Wnioski, uwagi i wyjaśnienia w przedmiotowej sprawie strony zainteresowane prowadzonym postępowaniem mogą także przesłać do Ministra Infrastruktury - na adres: Ministerstwo Infrastruktury, ul. Chałubińskiego 4/6, 00-928 Warszawa.

Jednocześnie, informuję, że na podstawie art. 36 § 2 Kpa, nie było możliwe załatwienie przedmiotowej sprawy w terminie określonym w art. 35 Kpa, z uwagi na konieczność zapewnienia stronom czynnego udziału na każdym etapie prowadzonego postępowania oraz ze względu na szczególnie skomplikowany charakter tej sprawy.

Jednocześnie informuję, że przewiduje się załatwienie przedmiotowej sprawy w terminie do dnia 21 października 2022 r.

Pouczenie

Stronie przysługuje prawo wniesienia ponaglenia na bezczynność lub przewlekłość organu do Ministra Infrastruktury jeżeli:
1. nie załatwiono sprawy w terminie określonym w art. 35 Kpa lub przepisach szczególnych ani w terminie wskazanym zgodnie z art. 36 § 1 Kpa (bezczynność);
2. postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy (przewlekłość).

Zgodnie z art. 37 § 2 Kpa ponaglenie należy uzasadnić.

PDF2022-08-24 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury (103,16KB)