Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2023-07-12 Zawiadomienie Burmistrza Gogolina w związku z prowadzonym postępowaniem w przedmiocie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nr WG.VI.6220.13.2015 z 06 sierpnia 2018r. dla przedsięwzięcia pn. „Elektrociepłownia na biogaz o mocy elektrycznej do 1 MW w miejscowości Zakrzów w Gminie Gogolin

ZAWIADOMIENIE BURMISTRZA GOGOLINA

Burmistrz Gogolina, na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775), zwanej dalej ustawą Kpa, w związku z art. 74 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094.), oraz art. 10 ustawy Kpa, w związku z prowadzonym postępowaniem w przedmiocie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nr WG.VI.6220.13.2015 z 06 sierpnia 2018r. dla  przedsięwzięcia pn. „Elektrociepłownia na biogaz o mocy elektrycznej do 1 MW w miejscowości Zakrzów w Gminie Gogolin

zawiadamia Strony postępowania

- o wniosku z 17.06.2023 r. Grand Agro Fundacja Ochrony Środowiska Naturalnego o dopuszczenie Fundacji do udziału na prawach strony w ww. postępowaniu administracyjnym;
- o piśmie nr WS.III.6220.6.2023.ES z dnia 06.07.2023 r. zawiadamiającym o uznaniu Grand Agro Fundacja Ochrony Środowiska Naturalnego za stronę w ww. postępowaniu;
- o wniosku z 06.07.2023r. Stowarzyszenia Piękny Skrawek Gogolina - Strzebniów o dopuszczeniu do udziału na prawach strony w ww.  postępowaniu administracyjnym;
- o postanowieniu nr WS.III.6220.6.2023.ES z dnia 12.07.2023 r., o dopuszczeniu Stowarzyszenia Piękny Skrawek Gogolina - Strzebniów do udziału w ww. postępowaniu;
- o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów w sprawie, przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia, w terminie 7 dni od daty ogłoszenia niniejszego zawiadomienia.

Informuje się, iż dokumentacja sprawy, jest wyłożona do wglądu w Urzędzie Miejskim w Gogolinie, ul. Krapkowicka 6, 47-320 Gogolin, Wydział  Środowiska, pokój nr 33, w poniedziałek w godzinach od 7.30 do 16.30, od wtorku do czwartku w godzinach od 7.30 do 15.30 oraz w piątek od 7.30 do 14.30.

Uwagi i wnioski mogą być wnoszone:
■ w formie pisemnej, na adres: Urząd Miejski w Gogolinie, ul. Krapkowicka 6, 47-320 Gogolin;
■ ustnie do protokołu, w siedzibie organu (adres jw.);
■ za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres poczty elektronicznej: .

Zawiadomienie wywiesza się na okres 14 dni.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

PDF2023-07-12 Zawiadomienie Burmistrza Gogolina (481,85KB)