Wersja dla słabowidzących
Powiększ czcionkę za pomocą skrótu klawiszowego CTRL +, a pomniejsz za pomocą CTRL -
Godziny pracy Urzędu:
Poniedziałek - Piątek 7:30 - 15:30
Urząd Miejski
w Zdzieszowicach
Zakole Odry w Zdzieszowicach Bike Maraton Gmina Zdzieszowice Raj dla wędkarzy Zachód słońca

Obowiązki mieszkańców w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi i nieczystościami ciekłymi

Referat Infrastruktury i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach przypomina, że dnia 22 maja 2007 r. został uchwalony Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Zdzieszowice (uchwała Rady Miejskiej w Zdzieszowicach Nr VIII/55/07 z dnia 22.05.2007 r. ze zmianą – uchwała Rady Miejskiej w Zdzieszowicach Nr XXXII/237/09 z dnia 26.02.2009 r.), w którym między innymi określono:

 • wymagania w zakresie  utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości,
 • rodzaje i minimalne pojemności pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych,
 • częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych,
 • obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe i gospodarcze,
 • obszary i terminy deratyzacji. 
     

Regulamin czystości jest dostępny na stronie internetowej miasta Zdzieszowice www.bip.zdzieszowice.pl w zakładce ochrona środowiska.

Obowiązki właścicieli nieruchomości określa także art. 5 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz.2008 – tekst jednolity):

 1. wyposażenie nieruchomości w urządzenia służące do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymywanie tych urządzeń w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym;
 2. przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej lub, w przypadku gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych, spełniające wymagania określone w przepisach odrębnych; przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej nie jest obowiązkowe, jeżeli nieruchomość jest wyposażona w przydomową oczyszczalnię ścieków spełniającą wymagania określone w przepisach odrębnych;
 3. zbieranie powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych zgodnie z wymaganiami określonymi w regulaminie;
  1. gromadzenie nieczystości ciekłychw zbiornikach bezodpływowych;
  2. pozbywanie się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych oraz nieczystościciekłych w sposób zgodny z przepisami ustawy i przepisami odrębnymi;
 4. uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż
  nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej
  służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości;właścicielnieruchomości nie jest obowiązany do uprzątnięcia chodnika, na którym jest dopuszczony płatny postój lub parkowanie pojazdów samochodowych;
 5. realizację innych obowiązków określonych w regulaminie.

Właściciel nieruchomości ma także obowiązek:

 • podłączyć nieruchomość do kanalizacji,
 • posiadać zawarta umowę na wywóz nieczystości ciekłych z firmą posiadającą stosowne zezwolenia oraz posiadać aktualne rachunki potwierdzające wywóz tych nieczystości,
 • posiadać umowę na wywóz odpadów komunalnych,
 • prowadzić selektywną zbiórkę odpadów w gospodarstwie domowym w zakresie określonym w regulaminie.
   

Informację sporządził
Referat Infrastruktury i Ochrony Środowiska
Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach
ul. Bolesława Chrobrego 34