Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

SO.01 - Wydanie dowodu osobistego

herb.gif
Urząd Miejski
w Zdzieszowicach
Urząd Miejski w Zdzieszowicach
ul. Bolesława Chrobrego 34,
47-330 Zdzieszowice
tel.: +48 77 40 64 400
faks: +48 77 40 64 444
e-mail: um@zdzieszowice.pl
NIP: 749-10-93-999, REGON: 000530347
Numer
karty:

SO.01
KARTA USŁUGI
Wydanie dowodu osobistego

 

Podstawa prawna
 • ustawa z dnia 06 sierpnia 2010r., o dowodach osobistych (Dz.U.z 2021r., poz.816 z późn.zm.)
 • rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 października 2021r., w sprawie wzoru dowodu osobistego, jego wydania i odbioru oraz utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz.U. z 2021r., poz.1865)
 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960r., Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.Dz.U. z 2021r., poz.735 z późn.zm.)
 • rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 lutego 2019r., w sprawie warstwy elektronicznej dowodu osobistego (Dz.U. z 2019r., poz.400 z późn zm.)
 • ustawa z dnia 17 lutego 2005r., o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne(Dz.U. z 2021r., poz.2070 z późn.zm.)
 • rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 19 grudnia 2019r., w sprawie rejestru danych kontaktowych (Dz.U.z 2019r., poz.2467)
Wymagane dokumenty

1) Wypełniony druk wniosku o wydanie dowodu osobistego.

2) Załączniki:

 • jedna kolorowa fotografia osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego o wymiarach 35x45 mm, wykonana na jednolitym jasnym tle, z równomiernym oświetleniem, mająca dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry, obejmującą wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80 % fotografii, która pokazuje wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice z widocznymi brwiami, przedstawia osobę w pozycji frontalnej z zachowaniem symetrii w pionie, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrząca na wprost z otwartymi oczami nieprzysłoniętymi włosami z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami. Fotografię wykonuje się nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku.
 • osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami. W takim przypadku do wniosku załącza się również orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny. W takim przypadku do wniosku załącza się zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej. 

3) Do wniosku składanego w postaci elektronicznej załącza się odwzorowanie cyfrowe orzeczenia lub zaświadczenia albo dokument elektroniczny opatrzony przez wystawcę kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym albo podpisem zaufanym zawierający orzeczenie lub zaświadczenie. Wniosek wraz z załącznikami opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym albo podpisem zaufanym.

W uzasadnionych przypadkach organ gminy może wydać dowód osobisty na wniosek, do którego została dołączona fotografia przedstawiająca osobę z zamkniętymi oczami, innym niż naturalny wyrazem twarzy lub z otwartymi ustami.

4) Na żądanie organu w przypadku niezgodności danych osobowych–skrócony odpis polskiego aktu urodzenia albo polskiego aktu małżeństwa lub orzeczenia sądu.

5) Dokument poświadczający obywatelstwo polskie (tylko w przypadku gdy dane zawarte w dokumentach budzą wątpliwość co do obywatelstwa).

6) Dotychczasowy dowód osobisty, a w przypadku ubiegania się po raz pierwszy lub z powodu utraty dowodu osobistego – paszport do wglądu lub inny dokument ze zdjęciem, w przypadku osób, które nabyły obywatelstwo polskie-dokument podróży lub inny dokument stwierdzający tożsamość.

Opłaty

Brak opłat

Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Miejski w Zdzieszowicach 
Referat Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego
ul. Bolesława Chrobrego 34
pokój Nr A-104 (I piętro)
tel. 77 40 64 445, 77 40 64 447

Termin załatwienia sprawy

Okres oczekiwania na wydanie dowodu osobistego wynosi 30 dni od złożenia wniosku o wydanie dowodu osobistego.

Tryb odwoławczy

Odmowa wydania dowodu osobistego następuje w drodze decyzji administracyjnej, która posiada rygor natychmiastowej wykonalności.

Od decyzji przysługuje odwołanie do Wojewody Opolskiego za pośrednictwem Burmistrza Zdzieszowic w terminie 14 od dnia otrzymania decyzji.

Uwagi i dodatkowe informacje

1. Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.

 • W imieniu osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego wniosek składa rodzic, opiekun lub kurator.

 • Osoba obowiązana do posiadania dowodu osobistego może złożyć wniosek nie wcześniej niż 30 dni przed datą 18 urodzin.

 • Złożenie w urzędzie wniosku o wydanie dowodu osobistego osobie nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność wymaga jej obecności przy składaniu wniosku, wyjątek stanowią dzieci które nie ukończyły 5 roku życia.

2. Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa się osobiście w urzędzie na piśmie, w postaci papierowej, opatrzonym własnoręcznym czytelnym podpisem.

 • Wniosek o wydanie dowodu osobistego osobie do 12.roku życia można złożyć w postaci elektronicznej, opatrzonym kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym .

3. Od osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego, która ukończyła 12 rok życia, pobiera się odciski palców wskazujących obu dłoni, bądź kolejno z palca środkowego, serdecznego albo kciuka, w odniesieniu do każdej z dłoni, za pomocą elektronicznego urządzenia do pobierania odcisków palców.

4. W dowodzie osobistym w warstwie graficznej umieszczony jest podpis osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego, która ukończyła 12. rok życia.

5. Dowód osobisty odbiera się osobiście w siedzibie urzędu, w którym został złożony wniosek.

 • Dowód osobisty osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych odbiera rodzic albo opiekun, a dowód osobisty osoby posiadającej ograniczoną zdolność, do czynności prawnych odbiera posiadacz, rodzic albo kurator.

6. Utratę lub uszkodzenie dowodu osobistego zgłasza się osobiście organowi gminy, konsulowi lub przez pełnomocnika na stosownym formularzu. Utratę lub uszkodzenie dowodu osobistego w formie dokumentu elektronicznego zgłasza się na formularzu utraty lub uszkodzenia dowodu.

7. Kurator lub opiekun posiadacza dowodu osobistego powiadamia niezwłocznie organ dowolnej gminy o ubezwłasnowolnieniu całkowitym posiadacza dowodu osobistego, w którym został zamieszczony certyfikat identyfikacji i uwierzytelnienia lub certyfikat podpisu osobistego, oraz o ubezwłasnowolnieniu częściowym posiadacza dowodu osobistego, w którym znajduje się certyfikat podpisu osobistego, okazując prawomocne orzeczenie sądu w tej sprawie.

8. Dowód osobisty jest ważny przez:

 • 10 lat - dla osób od 12r.życia;

 • 5 lat - dla osób do 12r.życia;

 • 12 miesięcy - dla osób, od których chwilowo nie można pobrać odcisków palców.

9. Składając wniosek można udostępnić swoje dane do Rejestru Danych Kontaktowych (RDK)

Formularze wniosków
i druki do pobrania

Pobierz PDFwniosek o wydanie dowodu osobistego z drugą cechą biometryczną (593,01KB) (wymagany druk dwustronny)

 

Opracowała:

Elwira Balukiewicz; 01.12.2021

Zatwierdziła:

Sekretarz Gminy Aleksandra Bukowińska; 02.12.2021