Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Fn-P/02 - Podatek rolny - osoby prawne

herb.gif

Urząd Miejski
w Zdzieszowicach

Urząd Miejski w Zdzieszowicach
ul. Bolesława Chrobrego 34,
47-330 Zdzieszowice
tel.: +48 77 40 64 400,  faks: +48 77 40 64 444
e-mail: um@zdzieszowice.pl
NIP: 749-10-93-999, REGON: 000530347
Numer
karty:

Fn-P/02
KARTA USŁUGI
Podatek rolny - osoby prawne

 

Podstawa prawna
 • Ustawa z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 1256 ze zm.)
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019r. poz. 900)
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (j.t. Dz.U. z 2019 r. poz. 1000)
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie wzorów pełnomocnictwa szczególnego i pełnomocnictwa do doręczeń oraz wzorów zawiadomienia o zmianie, odwołaniu lub wypowiedzeniu tych pełnomocnictw (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 974)
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie wzorów pełnomocnictw do podpisywania deklaracji oraz wzorów zawiadomień o zmianie lub odwołaniu tych pełnomocnictw ((j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 562)
 • Uchwała Rady Miejskiej Nr XV/119/2011 z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych - zał. nr 4, formularz na 2015 rok
 • PDFUchwała Rady Miejskiej Nr XV/118/2015 z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy podatkowych - zał. nr 5 (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z dn. 3 grudnia 2015 r. poz. 2714) - formularz stosowany od 2016 roku do 30.06.2019 r.
 • PDFRozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wzorów informacji o gruntach i deklaracji na podatek rolny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1105) - załączniki nr 5-7 - formularze obowiązują do zobowiązań podatkowych powstałych od 01.07.2019r. (do pobrania na dole strony)
 • PDFUchwała Rady Miejskiej Nr XV/117/2015 z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego gruntów gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z dn. 3 grudnia 2015 r. poz. 2713)

Stawki na 2015 rok

 • Uchwała Nr PDFLIII/422/2014 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 23 października 2014r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z dnia 31 października 2014r. poz. 2376), tj.
  - dla gruntów gospodarstw rolnych (powyżej 1 ha) - 92,50 zł/ha przel.
  - dla pozostałych użytków rolnych (do 1 ha) - 185,00 zł/ha

Stawki  na rok 2016

- dla gruntów gospodarstw rolnych (powyżej 1 ha) – 95,00 zł/ha przel.
- dla pozostałych użytków rolnych (do 1 ha)- 190,00 zł /ha

Stawki  na rok 2017

- dla gruntów gospodarstw rolnych (powyżej 1 ha) - 100,00 zł/ha przel.
- dla pozostałych użytków rolnych (do 1 ha) - 200,00 zł/ha

Stawki  na rok 2018

- dla gruntów gospodarstw rolnych (powyżej 1 ha) - 105,00 zł/ha przel.
- dla pozostałych użytków rolnych (do 1 ha) - 210,00 zł/ha

Stawki  na rok 2019

- dla gruntów gospodarstw rolnych (powyżej 1 ha) - 110,00 zł/ha przel.
- dla pozostałych użytków rolnych (do 1 ha) - 220,00 zł/ha

Stawki  na rok 2020

- dla gruntów gospodarstw rolnych (powyżej 1 ha) - 125,00 zł/ha przel.
- dla pozostałych użytków rolnych (do 1 ha) - 250,00 zł/ha

Wymagane dokumenty
(do pobrania na
 dole strony)

Deklaracja na podatek rolny

Pełnomocnictwo (w przypadku jego udzielenia przez podatnika innej osobie) wraz z dowodem zapłaty opłaty skarbowej gdy jest wymagana. Rodzaje formularzy pełnomocnictw określone przez Ministra Finansów:

- PPD-1 do doręczeń
- PPS-1 szczególne
- UPL-1P do podpisywania deklaracji składanej w postaci papierowej
- OPD-1 zawiadomienie o zmianie/odwołaniu/wypowiedzeniu pełnomocnictwa do doręczeń
- OPS-1 zawiadomienie o zmianie/odwołaniu/wypowiedzeniu pełnomocnictwa szczególnego
- OPL-1P zawiadomienie o zmianie/odwołaniu/wypowiedzeniu pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej w postaci papierowej

Opłaty

Złożenie deklaracji z załącznikami - bez opłat
Złożenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpisu, wpisu lub kopii- 17 zł (gdy nie jest zwolnione lub nie podlega opłacie skarbowej)

Miejsce załatwienia sprawy Urząd Miejski w Zdzieszowicach
ul. Bolesława Chrobrego 34
Referat Podatków i Opłat; 
pokój nr A-16;
nr tel. 77 40 64 422 
godziny pracy:
poniedziałek-piątek: 7.30-15.30
Termin załatwienia sprawy
 • Złożenie deklaracji do dnia 15 stycznia na dany rok podatkowy,
 • W terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego (kupno lub zbycie) bądź w przypadku  zaistnieniu zmian mających wpływ na wysokość podatku (deklaracja korygująca z pisemnym uzasadnieniem korekty).
Tryb odwoławczy
 • Brak
Uwagi i dodatkowe informacje

O wszelkich zmianach dotyczących powierzchni użytkowania, zmiany właściciela, adresu zamieszkania podatnik zobowiązany jest zawiadomić tutejszy organ podatkowy w terminie 14 dni.

Należny podatek (zaokrąglony do pełnych złotych) podatnik wpłaca- bez wezwania- na rachunek bankowy organu podatkowego prowadzonego przez Bank Spółdzielczy w Gogolinie Oddział Zdzieszowice o nr 44 88831015 2002 0010 5910 0001.

UWAGA: zgodnie z art. 61 §1 §1b i §3 i ustawy Ordynacja podatkowa- zapłata podatków związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą przez podatników prowadzących działalność gospodarczą i obowiązanych do prowadzenia księgi rachunkowej lub podatkowej księgi przychodów i rozchodów (za wyjątkiem mikroprzedsiębiorców) następuje w formie polecenia przelewu.

Podatek jest płatny w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego w terminach do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada lub w przypadku gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł, podatek jest płatny w terminie pierwszej raty.

Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych przez Urząd Miejski w Zdzieszowicach (PDFszczegółowe informacje RODO).

Formularze wniosków
i druki do pobrania

Stosowane do zobowiązań podatkowych powstałych od 01.07.2019 r. wg rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 30 maja 2019 r.

Stosowane począwszy od 2016 r. do 30.06.2019 r.

- PDFPPD-1 pełnomocnictwo do doręczeń
- PDFPPS-1 pełnomocnictwo szczególne
- PDFUPL-1P pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji składanej w postaci papierowej
- PDFOPD-1 zawiadomienie o zmianie/odwołaniu/wypowiedzeniu pełnomocnictwa do doręczeń
- PDFOPS-1 zawiadomienie o zmianie/odwołaniu/wypowiedzeniu pełnomocnictwa szczególnego
- PDFOPL-1P zawiadomienie o zmianie/odwołaniu/wypowiedzeniu pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej w postaci papierowej

Stosowany za 2015 rok

 • DR - Deklaracja na podatek rolny

 

Opracowała:

Kierownik Ref. Podatków i Opłat: Dorota Sulik; 19.12.2019 r.

Zatwierdziła:

Sekretarz Gminy Brygida Bukowińska, 31.12.2019 r.