Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Fn-P/03 - Podatek leśny - osoby prawne

herb.gif
Urząd Miejski
w Zdzieszowicach
Urząd Miejski w Zdzieszowicach
ul. Bolesława Chrobrego 34,
47-330 Zdzieszowice
tel.: +48 77 40 64 400,  faks: +48 77 40 64 444
e-mail: um@zdzieszowice.pl
NIP: 749-10-93-999, REGON: 000530347
Numer
karty:

Fn-P/03
KARTA USŁUGI
Podatek leśny - osoby prawne

 

Podstawa prawna
 • ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (tekst jedn.Dz.U. z 2019 r. poz. 888)
 • ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 900)
 • ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (j.t. Dz.U. z 2019 r. poz. 1000)
 • rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie wzorów pełnomocnictwa szczególnego i pełnomocnictwa do doręczeń oraz wzorów zawiadomienia o zmianie, odwołaniu lub wypowiedzeniu tych pełnomocnictw (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 974)
 • rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie wzorów pełnomocnictw do podpisywania deklaracji oraz wzorów zawiadomień o zmianie lub odwołaniu tych pełnomocnictw ((j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 562),
 • Uchwała Rady Miejskiej Nr XV/119/2011 z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych - zał. nr 5, formularz na 2015 rok
 • PDFUchwała Rady Miejskiej Nr XV/118/2015 z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy podatkowych - zał. nr 6 (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z dn. 3 grudnia 2015 r. poz. 2714) - formularz stosowany od 2016 roku do 30.06.2019 r.
 • PDFRozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 czerwca 2019 r. w sprawie wzorów informacji o lasach i deklaracji na podatek leśny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1126) - załączniki nr 5-7 - formularze obowiązują do zobowiązań podatkowych powstałych od 01.07.2019r. (do pobrania na dole strony)

Stawka na rok 2015 - 41,55 zł/ha

Stawka na rok 2016 – 42,19 zł/ha

Stawka na rok 2017 – 42,02 zł/ha

Stawka na rok 2018 – 43,35 zł/ha

Stawka na rok 2019 – 42,2356 zł/ha

Stawka na rok 2020 – 42,7328 zł/ha

Wymagane dokumenty
(do pobrania na
 dole strony)

Deklaracja na podatek leśny z załącznikami

Pełnomocnictwo (w przypadku jego udzielenia przez podatnika innej osobie) wraz z dowodem zapłaty opłaty skarbowej gdy jest wymagana. Rodzaje formularzy pełnomocnictw określone przez Ministra Finansów:
- PPD-1 do doręczeń,
- PPS-1 szczególne,
- UPL-1P do podpisywania deklaracji składanej w postaci papierowej,
- OPD-1 zawiadomienie o zmianie/odwołaniu/wypowiedzeniu pełnomocnictwa do doręczeń,
- OPS-1 zawiadomienie o zmianie/odwołaniu/wypowiedzeniu pełnomocnictwa szczególnego,
- OPL-1P zawiadomienie o zmianie/odwołaniu/wypowiedzeniu pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej w postaci papierowej.

Opłaty

Złożenie deklaracji z załącznikami - bez opłat
Złożenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpisu, wpisu lub kopii - 17 zł (gdy nie jest zwolnione lub nie podlega opłacie skarbowej)

Miejsce załatwienia sprawy Urząd Miejski w Zdzieszowicach;
Ul. Bolesława Chrobrego 34
Referat Podatków i Opłat; 
pokój nr A-16;
nr tel. 77 40 64 422 
godziny pracy:
poniedziałek-piątek: 7.30-15.30
Termin załatwienia sprawy
 • złożenie deklaracji do dnia 15 stycznia na dany rok podatkowy,
 • W terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego bądź w przypadku  zaistnieniu zmian mających wpływ na wysokość podatku (deklaracja korygującaz pisemnym uzasadnieniem korekty).
Tryb odwoławczy
 • Brak.
Uwagi i dodatkowe informacje

O wszelkich zmianach dotyczących powierzchni, sposobu użytkowania, zmiany właściciela, adresu zamieszkania podatnik zobowiązany jest zawiadomić tutejszy organ podatkowy w terminie 14 dni.

Należny podatek (zaokrąglony do pełnych złotych) podatnik wpłaca - bez wezwania - na rachunek bankowy organu podatkowego prowadzonego przez Bank Spółdzielczy w Gogolinie Oddział Zdzieszowice o nr: 44 88831015 2002 0010 5910 0001.

UWAGA: zgodnie z art. 61 §1 §1b i §3 i ustawy Ordynacja podatkowa- zapłata podatków związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą przez podatników prowadzących działalność gospodarczą i obowiązanych do prowadzenia księgi rachunkowej lub podatkowej księgi przychodów i rozchodów (za wyjątkiem mikroprzedsiębiorców) następuje w formie polecenia przelewu.

Podatek jest płatny w ratach proporcjonalnych do trwania obowiązku podatkowego, w terminie do dnia 15 każdego miesiąca lub w przypadku gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł podatek jest płatny w terminie pierwszej raty.

Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych przez Urząd Miejski w Zdzieszowicach (PDFszczegółowe informacje RODO).

Formularze wniosków
i druki do pobrania

Stosowane do zobowiązań podatkowych powstałych od 01.07.2019 r. wg rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 3 czerwca 2019 r.

Stosowany począwszy od 2016 r. do 30.06.2019 r.

- PDFPPD-1 pełnomocnictwo do doręczeń
- PDFPPS-1 pełnomocnictwo szczególne
- PDFUPL-1P pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji składanej w postaci papierowej
- PDFOPD-1 zawiadomienie o zmianie/odwołaniu/wypowiedzeniu pełnomocnictwa do doręczeń
- PDFOPS-1 zawiadomienie o zmianie/odwołaniu/wypowiedzeniu pełnomocnictwa szczególnego
- PDFOPL-1P zawiadomienie o zmianie/odwołaniu/wypowiedzeniu pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej w postaci papierowej

Stosowany za 2015 rok

 • DL - Deklaracja na podatek leśny

 

Opracowała:

Kierownik Referatu Podatków i Opłat: Dorota Sulik; 10.12.2019 r.

Zatwierdziła:

Sekretarz Gminy Brygida Bukowińska, 31.12.2019 r.