Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Fn-P/04 - Podatek od nieruchomości - osoby fizyczne

herb.gif
Urząd Miejski
w Zdzieszowicach
Urząd Miejski w Zdzieszowicach
ul. Bolesława Chrobrego 34,
47-330 Zdzieszowice
tel.: +48 77 40 64 400,  faks: +48 77 40 64 444
e-mail: um@zdzieszowice.pl
NIP: 749-10-93-999, REGON: 000530347
Numer
karty:

Fn-P/04
KARTA USŁUGI
Podatek od nieruchomości - osoby fizyczne

 

Podstawa prawna
 • ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t. j. Dz.U. z 2019 r.  poz. 1170)
 • ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 900)    
 • ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1000)
 • rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie wzorów pełnomocnictwa szczególnego i pełnomocnictwa do doręczeń oraz wzorów zawiadomienia o zmianie, odwołaniu lub wypowiedzeniu tych pełnomocnictw (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 974)
 • rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie wzorów pełnomocnictw do podpisywania deklaracji oraz wzorów zawiadomień o zmianie lub odwołaniu tych pełnomocnictw ((j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 562),
 • Uchwała Rady Miejskiej Nr XV/119/2011 z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych - zał. nr 1, formularz na 2015 rok
 • PDFUchwała Rady Miejskiej Nr XV/118/2015 z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy podatkowych- zał. nr 7-9 (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z dn. 3 grudnia 2015 r. poz. 2714) - formularze stosowane od 2016 roku do 30.06.2019 r.
 • PDFRozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wzorów informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości (Dz. U. z 2019 r. poz. 1104) - załączniki nr 1-4 - formularze obowiązują do zobowiązań podatkowych powstałych od 01.07.2019 r. (do pobrania na dole strony)
 • Uchwała Nr LIV/425/10 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Opolskiego Nr 137, poz. 1623) 

Stawki na 2015 rok

 • PDFUchwała Nr XXIX/224/2012 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od  nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z dnia 13 grudnia 2012r. poz. 1819)

Stawki na 2016 rok

Stawki na 2017 rok

Stawki na 2018 rok

Stawki na 2019 rok

Stawki na 2020 rok

Wymagane dokumenty
(do pobrania na
 dole strony)
 

Informacja podatkowa (prawidłowo wypełniony i podpisany przez podatnika formularz podatkowy z ewentualnymi załącznikami)

Pełnomocnictwo (w przypadku jego udzielenia przez podatnika innej osobie) wraz z dowodem zapłaty opłaty skarbowej gdy jest wymagana. Rodzaje formularzy pełnomocnictw określone przez Ministra Finansów:
- PPD-1 do doręczeń,
- PPS-1 szczególne,
- UPL-1P do podpisywania deklaracji składanej w postaci papierowej,
- OPD-1 zawiadomienie o zmianie/odwołaniu/wypowiedzeniu pełnomocnictwa do doręczeń,
- OPS-1 zawiadomienie o zmianie/odwołaniu/wypowiedzeniu pełnomocnictwa szczególnego,
- OPL-1P zawiadomienie o zmianie/odwołaniu/wypowiedzeniu pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej w postaci papierowej.

Opłaty

Złożenie deklaracji z załącznikami - bez opłat
Złożenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpisu, wpisu lub kopii - 17 zł (gdy nie jest zwolnione lub nie podlega opłacie skarbowej)

Miejsce załatwienia sprawy Urząd Miejski w Zdzieszowicach
ul. Bolesława Chrobrego 34
Referat Podatków i Opłat; 
pokój nr A-17;
nr tel. 0-77 40 64 423 lub 0-77 40 64 443 
godziny pracy:
poniedziałek-piątek: 7.30-15.30
Termin załatwienia sprawy
 • Na podstawie złożonej informacji organ podatkowy wydaje decyzję z naliczeniem podatku w terminie 1 miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych - nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.
Tryb odwoławczy
 • Od decyzji służy stronie prawo odwołania się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu w terminie 14 dni od daty jej otrzymania, za pośrednictwem Burmistrza Zdzieszowic.
Uwagi i dodatkowe informacje

O wszelkich zmianach mających wpływ na wysokość opodatkowania (np. zmiana właściciela, zmiana sposobu wykorzystywania przedmiotu opodatkowania) podatnik jest zobowiązany zawiadomić tutejszy organ podatkowy w terminie 14 dni od daty zaistnienia zmiany.

Przy składaniu w/w informacji (w zależności od okoliczności uzasadniających zmianę) do wglądu należy przedłożyć następujące dokumenty:

 • akt notarialny (np.: umowa kupna - sprzedaży, umowa darowizny, umowa najmu lub dzierżawy itp.),
 • postanowienie Sądu o nabyciu spadku.
 • lub wypis z ewidencji gruntów
 • lub wypis z księgi wieczystej

Osoby fizyczne wpłacają ustalony w decyzji podatek:
- na rachunek bankowy organu podatkowego prowadzonego przez Bank Spółdzielczy w Gogolinie Oddział Zdzieszowice o nr: 44 88831015 2002 0010 5910 0001
lub
- u wyznaczonego dla sołectwa inkasenta (dotyczy podatników z terenu sołectw).

UWAGA: zgodnie z art. 61 §1 §1b i §3 ustawy Ordynacja podatkowa- zapłata podatków związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą przez podatników prowadzących działalność gospodarczą i obowiązanych do prowadzenia księgi rachunkowej lub podatkowej księgi przychodów i rozchodów (za wyjątkiem mikroprzedsiębiorców) następuje w formie polecenia przelewu.

Podatek jest płatny w ratach proporcjonalnych do trwania obowiązku podatkowego lub w przypadku gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł, podatek jest płatny w terminie pierwszej raty.

Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych przez Urząd Miejski w Zdzieszowicach (PDFszczegółowe informacje RODO).

Formularze wniosków
i druki do pobrania

Stosowane do zobowiązań podatkowych powstałych od 01.07.2019 r. wg rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 30 maja 2019 r.

Stosowane począwszy od 2016 r. do 30.06.2019 r.

- PDFPPD-1 pełnomocnictwo do doręczeń
- PDFPPS-1 pełnomocnictwo szczególne
- PDFUPL-1P pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji składanej w postaci papierowej
- PDFOPD-1 zawiadomienie o zmianie/odwołaniu/wypowiedzeniu pełnomocnictwa do doręczeń
- PDFOPS-1 zawiadomienie o zmianie/odwołaniu/wypowiedzeniu pełnomocnictwa szczególnego
- PDFOPL-1P zawiadomienie o zmianie/odwołaniu/wypowiedzeniu pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej w postaci papierowej

Stosowany za 2015 rok

 • INRL - Informacja podatkowa osób fizycznych (o budynkach, budowlach, gruntach i lasach)

 

Opracowała:

Kierownik Ref. Podatku i Opłat: Dorota Sulik; 10.12.2019 r.

Zatwierdziła:

Sekretarz Gminy Brygida Bukowińska, 31.12.2019 r.