Urząd Miejski w Zdzieszowicach

Biuletyn Informacji Publicznej

Fn-P/06 - Podatek leśny - osoby fizyczne

herb.gif
Urząd Miejski
w Zdzieszowicach
Urząd Miejski w Zdzieszowicach
ul. Bolesława Chrobrego 34,
47-330 Zdzieszowice
tel.: +48 77 40 64 400,
faks: +48 77 40 64 444
e-mail: um@zdzieszowice.pl
NIP: 749-10-93-999, REGON: 000530347
Numer
karty:

Fn-P/06
KARTA USŁUGI
Podatek leśny - osoby fizyczne

 

Podstawa prawna
 • Ustawa z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 888)
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2019r. poz. 900)
 • ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (j.t. Dz.U. z 2019 r. poz. 1000)
 • rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie wzorów pełnomocnictwa szczególnego i pełnomocnictwa do doręczeń oraz wzorów zawiadomienia o zmianie, odwołaniu lub wypowiedzeniu tych pełnomocnictw (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 974)
 • rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie wzorów pełnomocnictw do podpisywania deklaracji oraz wzorów zawiadomień o zmianie lub odwołaniu tych pełnomocnictw (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 562)
 • Uchwała Rady Miejskiej Nr XV/119/2011 z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych - zał. nr 1, formularz na lata 2014-2015
 • PDFUchwała Rady Miejskiej Nr XV/118/2015 z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy podatkowych - zał. nr 7 i 9 (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z dn. 3 grudnia 2015 r. poz. 2714) - formularze stosowane od 2016 roku do 30.06.2019 r.
 • PDFRozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 czerwca 2019 r. w sprawie wzorów informacji o lasach i deklaracji na podatek leśny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1126) - załączniki nr 1-4 - formularze obowiązują do zobowiązań podatkowych powstałych od 01.07.2019r. (do pobrania na dole strony

Stawka na rok 2014 - 37,63 zł/ha

Stawka na rok 2015 - 41,55 zł/ha

Stawka na rok 2016 – 42,19 zł/ha

Stawka na rok 2017 – 42,02 zł/ha

Stawka na rok 2018 – 43,35 zł/ha

Stawka na rok 2019 – 42,2356 zł/ha

Wymagane dokumenty

Informacja o lasach z załącznikami (prawidłowo wypełniony i podpisany przez podatnika formularz podatkowy z ewentualnymi załącznikami).

Pełnomocnictwo (w przypadku jego udzielenia przez podatnika innej osobie) wraz z dowodem zapłaty opłaty skarbowej gdy jest wymagana. Rodzaje formularzy pełnomocnictw określone przez Ministra Finansów:
- PPD-1 do doręczeń,
- PPS-1 szczególne,
- UPL-1P do podpisywania deklaracji składanej w postaci papierowej,
- OPD-1 zawiadomienie o zmianie/odwołaniu/wypowiedzeniu pełnomocnictwa do doręczeń,
- OPS-1 zawiadomienie o zmianie/odwołaniu/wypowiedzeniu pełnomocnictwa szczególnego,
- OPL-1P zawiadomienie o zmianie/odwołaniu/wypowiedzeniu pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej w postaci papierowej.

Opłaty

Brak

Miejsce załatwienia sprawy Urząd Miejski w Zdzieszowicach;
Ul. Bolesława Chrobrego 34
Referat Podatków i Opłat; 
pokój nr A-17;
nr tel. 0-77 40 64 423; 0-77 40 64 432 lub 077 40 64 443 
godziny pracy:
poniedziałek-piątek: 7.30-15.30
Termin załatwienia sprawy
 • Na podstawie złożonej informacji organ podatkowy wydaje decyzję z naliczeniem podatku w terminie 1 miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych - nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.
Tryb odwoławczy
 • Od decyzji służy stronie prawo odwołania się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu w terminie 14 dni od daty jej otrzymania, za pośrednictwem Burmistrza Zdzieszowic.
Uwagi i dodatkowe informacje

O wszelkich zmianach mających wpływ na wysokość opodatkowania (np. zmiana właściciela, zmiana sposobu wykorzystywania przedmiotu opodatkowania) podatnik jest zobowiązany zawiadomić tutejszy organ podatkowy w terminie 14 dni od daty zaistnienia zmiany.

Przy składaniu w/w informacji (w zależności od okoliczności uzasadniających zmianę) do wglądu należy przedłożyć następujące dokumenty:

 • akt notarialny (np.: umowa kupna - sprzedaży, umowa darowizny, umowa najmu lub dzierżawy itp.),
 • postanowienie Sądu o nabyciu spadku.
 • lub wypis z ewidencji gruntów
 • lub wypis z księgi wieczystej.

Osoby fizyczne wpłacają ustalony w decyzji podatek:
- na rachunek bankowy organu podatkowego prowadzonego przez Bank Spółdzielczy w Gogolinie Oddział Zdzieszowice o nr: 44 88831015 2002 0010 5910 0001
lub
- u wyznaczonego dla sołectwa inkasenta (dotyczy podatników z terenu sołectw).

UWAGA: zgodnie z art. 61 §1 §1b i §3 ustawy Ordynacja podatkowa- zapłata podatków związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą przez podatników prowadzących działalność gospodarczą i obowiązanych do prowadzenia księgi rachunkowej lub podatkowej księgi przychodów i rozchodów (za wyjątkiem mikroprzedsiębiorców) następuje w formie polecenia przelewu.

Podatek jest płatny w ratach proporcjonalnych do trwania obowiązku podatkowego lub w przypadku gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł, podatek jest płatny w terminie pierwszej raty.

Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych przez Urząd Miejski w Zdzieszowicach (PDFszczegółowe informacje RODO).

Formularze wniosków
i druki do pobrania

Stosowane do zobowiązań podatkowych powstałych od 01.07.2019 r. wg rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 3 czerwca 2019 r.

Stosowane począwszy od 2016 r. do30.06.2019 r.

Stosowany za lata podatkowe 2014-2015

 • INRL - Informacja podatkowa osób fizycznych (o budynkach, budowlach, gruntach i lasach)

 

Opracowała:

Kierownik Referatu Podatków i Opłat: Dorota Sulik; 24.06.2019 r.

Zatwierdziła:

Sekretarz Gminy Brygida Bukowińska, 26.06.2019 r.

 

Metryczka
 • wytworzono:
  10-04-2007
  przez: Dorota Sulik
 • opublikowano:
  10-04-2007 11:06
  przez: Witold Trybała
 • zmodyfikowano:
  04-07-2019 11:47
  przez: Mariusz Fornol
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Zdzieszowicach
  odwiedzin: 9949
Dane adresowe:

Urząd Miejski w Zdzieszowicach
47-330 Zdzieszowice
ul. Bolesława Chrobrego 34

Dane kontaktowe:

fax: +48 77 40 64 444
e-mail: um@zdzieszowice.pl
strona www: www.zdzieszowice.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×