Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach - informacje ogólne

DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA

Podstawa prawna

art.71 ust.1 i 2 pkt 2, art. 73 ust.1 art.75 ust.1 pkt 4, art.84 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz.1227).

Wymagane dokumenty

1. Wniosek o wydanie decyzji zawierający:

- dane wnioskodawcy,

- nazwę przedsięwzięcia,

- numery działek na jakich planowane jest przedsięwzięcie,

- podpis wnioskodawcy

2. W przypadku przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku gdy wnioskodawca wystąpił o ustalenie zakresu raportu w trybie art.69 - karta informacyjna przedsięwzięcia.

3. W przypadku przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko - karta informacyjna przedsięwzięcia zawierająca informacje o:

- rodzaju, skali i usytuowaniu przedsięwzięcia,

- powierzchni zajmowanej nieruchomości, a także obiektu budowlanego oraz dotychczasowym sposobie ich wykorzystywania i pokryciu nieruchomości szatą roślinną,

- rodzaju technologii,

- ewentualnych wariantach przedsięwzięcia,

- przewidywanej ilości wykorzystywanej wody, surowców, materiałów, paliw i energii,

- rozwiązaniach chroniących środowisko,

- rodzajach i przewidywanej ilości wprowadzanych do środowiska substancji lub energii przy zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko,

- możliwym transgranicznym oddziaływaniu na środowisko,

- obszarach podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, znajdujących się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia.  

4. Poświadczona przez właściwy organ kopia mapy ewidencyjnej obejmująca przewidziany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obejmująca obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie.

5. W przypadku przedsięwzięć wymagających decyzji,  o której mowa w art.72 ust.1 pkt 4 lub 5, prowadzonych w granicach przestrzeni nie stanowiącej części składowej nieruchomości gruntowej, zamiast kopii mapy, o której mowa w pkt 4 - mapa sytuacyjno - wysokościowa sporządzona  w skali umożliwiającej szczegółowe przedstawienie przebiegu granic terenu, którego dotyczy wniosek oraz obejmującej obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie.

6. Dla przedsięwzięć dla których organem prowadzącym postępowanie jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska - wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jeżeli plan ten został uchwalony, albo informację o jej braku; nie dotyczy to wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla drogi publicznej, dla linii kolejowej o znaczeniu państwowym, dla przedsięwzięć Euro 2012 oraz przedsiewzięć wymagających koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż kopalin.

7. Wypis z ewidencji gruntów obejmujący przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obejmujący obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie.

8. W przypadku prowadzenia sprawy przez pełnomocnika inwestora należy dołączyć oryginał pełnomocnictwa zgodnie z art.33 Kpa.    

Opłaty

Na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz.1635) opłata skarbowa za wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia wynosi 205,00 zł i wymagalna jest z chwilą złożenia wniosku. Opłątę należy uiścić na rachunek organu Urząd Miejski w Zdzieszowicach Bank Spółdzielczy Zdzieszowice nr konta 44888310152002001059100001 bądź w kasie urzędu miejskiego. Opłata podlega zwrotowi, jeżeli mimo uiszczenia opłaty nie wydano decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. Zwrot opłaty skarbowej następuje na wniosek inwestora.  

Jednostka odpowiedzialna

Referat Infrastruktury i Ochrony Środowiska

Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach

ul. Boelsława Chrobrego 34

47-330 Zdzieszowice

pokój B-207

Tryb odwoławczy

Od decyzji stronom służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu za pośrednictwem Burmistrza Zdzieszowic, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Informacje dodatkowe

Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji o której mowa w art. 72 ust. 1 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko - wniosek ten powinien zostać złożony nie później niż przed upływem czterech lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała sie ostateczna.Termin ten może ulec wydłużeniu o dwa lata, jeżeli realizacja planowanego przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko przebiega etapowo oraz nie zmieniły się warunki określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

Postępowania wymagające uzyskania zewnętrznej opinii, uzgodnień w ramach postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach mogą wymagać wydłużenia czasu postępowania administracyjnego. 

PDFwniosek_wydanie_decyzji.pdf