Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o środowisku i jego ochronie w 2011r.

 • Obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic - budowa stacji obsługi pojazdów wraz z budynkiem mieszkalno-usługowym i infrastrukturą towarzyszącą w Zdzieszowicach

PDFobwieszczenie.pdf

 • Postanowienie - w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji obsługi pojazdów wraz z budynkiem mieszkalno - usługowym i infrastrukturą towarzyszącą w Zdzieszowicach

PDFpostanowienie.pdf

 • Decyzja Nr 91/HP/11 - umarza wszczęte w dniu 21.07.2011r. postępowanie w sprawie: stosowania w działalności zawodowej substancji i mieszanin chemicznych, które są produktami biobójczymi na "Kąpielisku Miejskim Zdzieszowice", ul. Fabryczna 34B, 47-330 Zdzieszowice

PDFdecyzja_Nr_91-HP-11.pdf

 • Postanowienie w sprawie stosowania w działalności zawodowej substancji i mieszanin chemicznych, które są produktami biobójczymi

PDFpostanowienie-substancje chemiczne.pdf

 • Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn przebudowa i rozbudowa wydziału węglopochodnych w ArcelorMittal Poland S.A. oddział Zdzieszowice.

PDFdecyzja.pdf

 • Decyzja umarzająca postępowanie w sprawie wydania decyzji środowiskowej

PDFdecyzja umarzajaca postepowanie.pdf

 • Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedesięwzięcia zmieniająca decyzję Burmistrza Oś.7625-11/07/08 z dnia 09.01.08 r.

PDFDecyzja .pdf

 • Zawiadomienie i postanowienie o nie nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

PDFzawiadomienie i postanowienie.pdf

 • Zawiadomienie o zakończeniu postępowania dowodowego 

PDFZawiadomienie o zakoń post. dowodowego.pdf 

 • Postanowienie o zawieszeniu postępowania do czasu przedłożenia raportu

PDFpostanowienie o zawieszeniu.pdf

 • Postanowienie o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

PDFpostanowienie o nałożeniu ooś.pdf

 • Zawiadomienie o zakończeniu postępowania dowodowego

 PDFzawiadomienie o zakończeniu post. dowodowego.pdf

 • Ocena jakości wody pobranej z kąpieliska Jezioro Srebrne w Januszkowicach w dniu 22.08.2011r.

PDFocena.pdf

 • Obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic - Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji ostatecznej Burmistzra Zdzieszowic Nr Oś. 7625-11/07/08 z dnia 09.01.2008 r.

 PDFZawiadomienie o wszczęciu postępowania.pdf

 • Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

PDFzawiadomienie o wszczęciu postępowania.pdf

 • Zawiadomienie Burmistrza Zdzieszowic o postępowaniu administracyjnym prowadzonym z udziałem społeczeństwa

PDFobwieszczenie - udział społeczeństwa.pdf
PDFraport_oddzialywanie_weglopochodne.pdf

 • Zgodnie z art. 37 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o dopadach (Dz. U. z 2010r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.) zobowiązuje się:
  - posiadaczy odpadów do sporządzania na odpowiednim formularzu zbiorczego zestawienia danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania odpadów,
  - wytwórców komunalnych osadów ściekowych o których mowa w art. 43 w/w ustawy do sporządzania zbiorczego zestawienia danych o komunalnych osadach ściekowych.

PDFpismo.pdf
PDFsprawozdanie.pdf
PDFogloszenie.pdf
PDFzzuzyte_baterie.pdf
PDFsprzedawca_detaliczny.pdf
PDFbaterie_akumulatory.pdf

 • Komunikat 1/PA/11

PDFKomunikat.pdf

 • Postanowienie  o nałożeniu na wnioskodawcę obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą "rozbudowa zakładu Wakro Sp. z o.o. o instalację do malowania".

PDFpostanowienie o obowiązku ooś.pdf

 • Postanowienie Burmistrza Zdzieszowic o zawieszeniu postępowania administracyjnego do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu na środowisko.

 PDFpostanowienie o zawieszeniu.pdf

 • Zawiadomienie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia "rozbudowa istniejącego budynku warsztatu mechaniki pojazdowej o stację diagnostyczną kontroli pojazdów o całkowitej masie do 3,5 Mg zlokalizowanego w Żyrowej przy ul. W. Polskiego 17 A na dz. nr 556, obręb Żyrowa". 

PDFzawiadomienie o zakończeniu post. dowodowego.pdf

 • Postanowienie w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. " "rozbudowa istniejącego budynku warsztatu mechaniki pojazdowej o stację diagnostyczną kontroli pojazdów o całkowitej masie do 3,5 Mg zlokalizowanego w Żyrowej przy ul. W. Polskiego 17 A na dz. nr 556, obręb Żyrowa". 

PDFpostanowienie.pdf

 • Postanowienie Burmistrza Zdzieszowic w sprawie podjęcia postępowania w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsiewzięcia polegającego na "rozbudowie zakładu Wakro Sp. z o.o. w Krępnej o instalację  do malowania". 

PDFpostanowienie o wznowieniu postępowania.pdf

 • Obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. "rozbudowie zakładu Wakro Sp. z o.o. w Krępnej o instalację  do malowania". 

PDFobwieszczenie - udział społeczeństwa.pdf

 • Raport o oddziaływaniu na środowisko inwestycji pn. "Rozbudowa zakładu WAKRO Sp. z o.o. w Krępnej o instalację do malowania"  
 •  Zawiadomienie o zakończeniu postępowania dowodowego  

   PDFzawiadomienie o zakończeniu post. dowodowego.pdf

 • Postanowienie Burmistrza Zdzieszowic w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na "Modernizacji jazów odrzańskich na odcinku w zarządzie RZGW Wrocław województwo opolskie" - Jaz na stopniu wodnym Januszkowice wraz z obiektami towarzyszącymi.   

PDFpostanowienie.pdf

 • Zawiadomienie o zakończeniu postępowania dowodowego

PDFzawiadomienie o zakończeniu post. dowodowego.pdf

 • Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn  "Modernizacji jazów odrzańskich na odcinku w zarządzie RZGW Wrocław województwo opolskie" - Jaz na stopniu wodnym Januszkowice wraz z obiektami towarzyszącymi.   

PDFdecyzja.pdf

 • Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "rozbudowa zakładu WAKRO Sp. z o.o. w Krępnej o instalację do malowania"  

PDFdecyzja.pdf