Przejdź do treści strony

Urząd Miejski w Zdzieszowicach

Biuletyn Informacji Publicznej

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zdzieszowice
 
Wprowadzony Uchwałą Nr XIII/97/2011 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 27 września 2011 roku w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zdzieszowice:
 

Uchwały Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w sprawach planów zagospodarowania przestrzennego.

Dla miasta Zdzieszowice:- Uchwała Nr LII / 419 / 2002 z dnia 10 października 2002r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zdzieszowice,
treść uchwały PDFZdzieszowice.pdf

Dla sołectw Gminy Zdzieszowice:
- Januszkowice - treść uchwały PDFJanuszkowice.pdf
- Jasiona - treść uchwały PDFOleszka, Jasiona, Żyrowa.pdf
- Krępna - treść uchwały PDFRozwadza, Krępna.pdf
- Oleszka - treść uchwały PDFOleszka, Jasiona, Żyrowa.pdf
- Rozwadza - treść uchwały PDFRozwadza, Krępna.pdf
- Żyrowa - treść uchwały PDFOleszka, Jasiona, Żyrowa.pdf

Plany zagospodarowania przestrzennego miasta Zdzieszowice oraz wyznaczonych obszarów sołectw gminy Zdzieszowice, dostępne są do publicznego wglądu w Referacie Infrastruktury i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach ul. Bolesława Chrobrego 34, pokój nr B-207 (II piętro) w godzinach pracy urzędu.
 

JPEGmiejscowy_plan_zagospodarowania_przestrzennego.jpeg

 

Ewidencja planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Zdzieszowice

Nazwa rejestru

Ewidencja planów zagospodarowania przestrzennego

Rejestr prowadzi

Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Urząd Miejski w Zdzieszowicach, ul. Bolesława Chrobrego 34, 47-330 Zdzieszowice

 • plany i studium do wglądu - pok. B207 (tel. 774064439).
 • odbiór wypisów i wyrysów - pok. B207 (tel. 774064439).

Sposób udostępniania

Oryginały obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zdzieszowice przechowywane są w Referacie Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach.

W celu otrzymania wypisu i wyrysu należy złożyć wniosek (druk do pobrania) w Referacie Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach, określając geodezyjny nr działki i jej położenie, ewentualnie załączając mapę z zaznaczoną nieruchomością.

Na podstawie art. 4 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej za wydane wypisy i wyrysy pobiera się opłatę skarbową: od wypisu: do 5 stron - 30 zł, powyżej 5 stron - 50 zł; od wyrysu: za każdą wchodzącą w skład wyrysu pełną lub rozpoczętą część odpowiadającą stronie formatu A4 - 20 zł - razem: nie więcej niż 200 zł.

Opłaty należy wnosić na konto Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach

 

 

 

Lp.

Nr uchwały z dnia, Od kiedy obowiązuje

W sprawie uchwalenia /  zmian MPZP

Wysokość stawki

Data publikacji w Dz. U. Woj. Opolskiego

1

Uchwała Nr LII/419/2002 10.10.2002r.

obowiązuje od 10.12.2002r.

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zdzieszowice

Mn - tereny przeznaczone wyłącznie pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną 15%

tereny komercyjne (wszelkiego rodzaju usługi) - 30%

Tereny pozostałe - 20%

Dz. U. Woj. Opolskiego Nr 120 z dnia 25 listopada 2002, poz. 1554.

2

Uchwała Nr XXXI/208/96 14.11.1996r.

obowiązuje od 30.04.1997r.

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Januszkowice

1BS,UR,UH,2BS-obszar strefy usługowo-produkcyjnej i komercyjnej - 10% pozostałe objęte planem - 3%

Dz. U. Woj. Opolskiego Nr 8 z dnia 15 kwietnia 1997, poz. 55.

3

Uchwała Nr XXXVI/243/97 02.04.1997r.

obowiązuje od 24.07.1997r.

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w sołectwach Oleszka, Żyrowa, Jasiona

ustala się stawkę 5% , dotyczy nieruchomości położonych w obrębie wyznaczonych obszarów sołectw Oleszka - Żyrowa - Jasiona

Dz. U. Woj. Opolskiego Nr 18 z dnia 9 lipca 1997, poz. 105.

4

Uchwała Nr LIV/400/98 17.06.1998r.

obowiązuje od 09.09.1998r.

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w sołectwach Rozwadza, Krępna

ustala się stawkę 10% dotyczącą nieruchomości położonych w obrębie wyznaczonych obszarów w sołectwach Rozwadza, Krępna

Dz. U. Woj. Opolskiego Nr 23 z dnia 24 sierpnia 1998, poz. 137.

5

Uchwała Nr XXI/163/2000 29.02.2000r.

obowiązuje od 30.03.2000r.

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 2 dla sołectwa Rozwadza obejmującego działki Nr: 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 840/1, 846, 851/1, 855/3, 834/1, 855/6 i 855/5

1P-U,2P-U,3P-U- tereny przemysłowo-usługowe Przy zbywaniu nieruchomości ustala się stawkę procentową służąca naliczeniu opłaty w związku ze wzrostem wartości nieruchomości – 10%

 

 

 

 

 

 

Dz. U. Woj. Opolskiego Nr 19 z dnia 15.03.2000. poz. 73. "

6

Uchwała Nr L/404/2002 23.07.2002r.

obowiązuje od 04.10.2002r.

zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wyznaczonych obszarów mieszkaniowych w sołectwach Rozwadza, Krępna w gminie Zdzieszowice, obejmującego działki Nr: 145 i 146 położonych w Krępnie.

0%

Dz. U. Woj. Opolskiego Nr 96, poz. 1288 z dnia 19.09.2002r.

zmiana uchwały Nr LIV/400/98

7

Uchwała Nr XXV/200/2000 13.06.2000r.

obowiązuje od 03.08.2000r.

uchwalenia zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego sołectwa Januszkowice obejmującego działki Nr: 511/2 i 772

96 Mn-U-tereny zabudowy mieszkaniowej i usługowej. 98 MN - PU - tereny zabudowy mieszkaniowej i obiektów usługowo produkcyjnych - 5%

Dz. U. Woj. Opolskiego Nr 43, poz. 237 z dnia 19.07.2000r.

zmiana uchwały Nr XXXI/208/96

8

Uchwała Nr XXV/201/2000 13.06.2000r.

obowiązuje od I2.07.2000r.

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Krępna obejmującego działkę Nr: 675/1

MN-U — tereny zabudowy mieszkaniowej i - usługowej - 5%

Dz. U. Woj. Opolskiego Nr 42, poz. 231 z dnia 12.07.2000r.

zmiana uchwały Nr LIW400/98

9

Uchwała Nr XXV/202/2000 13.06.2000r.

obowiązuje od 27.07.2000r.

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu usług turystycznych w sołectwie Krępna obejmującego działki Nr: 864/3 i 864/4

UT — tereny usług turystycznych - 5%

Dz. U. Woj. Opolskiego Nr 42, poz. 232 z dnia 12.07.2000r.

10

Uchwała Nr XXXVI/277/2001 10.04.200 lr.

obowiązuje od 14.07.2001r.

uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wyznaczonych obszarów gminy Zdzieszowice, sołectwo Żyrowa obejmującego działkę Nr: 27/1

MN — tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z urządzeniami towarzyszącymi -5%

Dla terenów zieleni i komunikacji — 0%

Dz. U. Woj. Opolskiego Nr 58 z dnia 29.06.2001, poz. 431.

zmiana uchwały Nr XXXVI/243/97

11

Uchwała Nr XXXIV/279/2001 10.04.200 Ir.

obowiązuje od 14*07.2001 r.

uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wyznaczonych obszarów gminy Zdzieszowice, teren sołectwa Januszkowice obejmującego działkę Nr: 856/1

UPH, MN — tereny zabudowy produkcyjno-handlowej z uzupełniającą funkcją mieszkaniową - 5% Dla terenów zieleni izolacyjnej i komunikacji - 0%

Dz. U. Woj. Opolskiego Nr 58 z dnia 29.06.2001, poz. 432.

zmiana uchwały Nr XXXI/208/96

12

Uchwała Nr XXXIX/307/2001 26.06.2001r.

obowiązuje od 02.08.200lr.

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru położonego przy stopniu wodnym „Krępna” w km 114 + 500 rzeki Odry

EE - tereny urządzeń energetyki

Wp - wały przeciw powodzi D - drogi dojazdowe W — cieki wodne (rz.Odra) - 15%

Dz. U. Woj. Opolskiego Nr 61 z dnia 18.07.2001, poz. 465.

13

Uchwała Nr XXXIX/306/2001 26.06.200 lr.

obowiązuje od 02.08.2001r.

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru położonego przy stopniu wodnym Januszkowice w km 105 + 600 rzeki Odry

EE - tereny urządzeń energetyki

Wp - wały przeciw powodzi D - drogi dojazdowe W - cieki wodne (rz. Odra) - 15% w odniesieniu do gruntów będących własnością gminy jednorazowa opłata w przypadku zbycia nieruchomości nie będzie pobierana

Dz. U. Woj. Opolskiego Nr 61 z dnia 18.07.2001, poz. 464.

14

Uchwała Nr L/403/2002 23.07.2002r.

obowiązuje od 04.10.2002r.

zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wyznaczonych obszarów mieszkaniowych w sołectwach Rozwadza, Krępna, w gminie Zdzieszowice obejmującego działkę Nr: 304/5 w Rozwadzy.

0%

Dz.U. Woj. Opolskiego Nr 96, z dnia 19.09.2002, poz. 1287

zmiana uchwały Nr LIV/400/98

15

Uchwała Nr XXXVI/278/2001 10.04.2001r.

obowiązuje od 21.06.200lr.

uchwalenia zmiany miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego sołectw Żyrowa - Jasiona obejmującego działki Nr: 296/2, 297, 298, 299

MN-U — tereny zabudowy mieszkaniowej i usług - 5% w stosunku do wzrostu wartości nieruchomości

Dz. U. Woj. Opolskiego Nr 47 z dnia 06.06.2001, poz. 331.

zmiana uchwały Nr XXXVI/243/97

16

Uchwała Nr XL/310/2001 24.07.2001r.

obowiązuje od 05.10.2001r.

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów eksploatacji kruszyw naturalnych w obrębie sołectwa Jan uszko wice obejmującego działkę Nr: 1260/4, oraz część działki Nr: 1269/1 i 1269/6

PE - przeznaczenie podstawowe - tereny powierzchniowej /Spod wody/ eksploatacji złoża kruszyw naturalnych/

PS,KS - przeznaczenie dopuszczalne - zakład przetwórczy WS - przeznaczenie podstawowe - teren wód otwartych - zbiornik poeksploatacyjny dla terenów PE - 5%

dla pozostałych - 0%

Dz. U. Woj. Opolskiego Nr 83 z dnia 20.09.200lr. poz. 682T

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

Uchwała Nr X/66/2003 01.07.2003 r.

obowiązuje od 18.09.2003r.

uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wyznaczonego obszaru w gminie Zdzieszowice w obrębie sołectwa Januszkowice obejmującego działki Nr: 46/2, 46/9, 46/4, 46/16, 46/15, 46/14

MN-UP - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z działalnością gospodarczą- 20%

Dz. U. Woj. Opolskiego Nr 66 z dnia 03.09.2003, poz. 1266.

zmiana uchwały Nr XXXI/208/96

18

Uchwała Nr XIII/86/2003 30.09.2003r.

obowiązuje od 27.11.2003r.

uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wyznaczonych obszarów w sołectwach Oleszka - Żyrowa - Jasiona obejmującego działki Nr: 450/1, 450/2, dot. sołectwa Żyrowa

MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - 20%

Dz. U. Woj. Opolskiego Nr 89 z dnia 12 listopada 2003, poz. 1733.

zmiana uchwały Nr XXXVI/243/97

19

Uchwała Nr XX/127/2004r. 08.06.2004r.

obowiązuje od 16.08.2004r.

uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zdzieszowice oraz wyznaczonych obszarów w sołectwach Krępna - Rozwadza w obrębie gminy Zdzieszowice obejmującego działkę Nr: 526 położoną w Zdzieszowicach, oraz działkę Nr: 577 położoną w Rozwadzy.

 

 

U/MN - tereny usług i zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej U - 15%

U/MN - 15%

Dz.U. Woj. Opolskiego Nr 47 poz. 1344 z dnia 16.07.2004 r.

zmiana uchwały Nr LII/419/2002

20

Uchwała Nr XL/274/09 z dnia 30.07.2009r., obowiązuje od dnia 22.10.2009r.

zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Jasiona

442/1, 170, 118/1, 442/2, 440, 441, 202

U/MN - tereny usług i zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej U - 15%

U/MN - 15%

Dz. U. Nr 76

z dnia 21.09.2009r., poz. 1151

21

Uchwała Nr XL/275/09 z dnia 30.07.2009r., obowiązuje od dnia 22.10.2009r.

zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Rozwadza

 

216, 217, 758/1, 283/2, 282/3, 287/3, 288/39, 285/1, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 666

U/MN - tereny usług i zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej U - 15%

U/MN - 15%

Dz. U. Nr 76

z dnia 21.09.2009r., poz. 1152

22

Uchwała Nr XL/276/09 z dnia 30.07.2009r.. obowiązuje od dnia 22.10.2009r.

zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Krępna

 

75/2, 109/3

U/MN - tereny usług i zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej U - 15%

U/MN - 15%

Dz. U. Nr 76

z dnia 21.09.2009^, poz. 1153

23

Uchwała Nr XL/277/09 z dnia 30.07.2009r., obowiązuje od dnia 22.10.2009r.

zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Żyrowa

 

26/1, 306, 320,

U/MN - tereny usług i zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej U - 15%

U/MN - 15%

Dz. U. Nr 76

z dnia 21.09.2009r., poz. 1154

24

Uchwała Nr XL/278/09 z dnia 30.07.2009r., obowiązuje od dnia 22.10.2009r.

zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Januszkowice

 

772/1, 462, 1212/2, 1212/3, 1212/5

U/MN - tereny usług i zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej U - 15%

U/MN - 15%

Dz. U. Nr 76

z dnia 2ł.09.2009r., poz. 1155

25

Uchwała Nr XL/279/09 z dnia 30.07.2009r., obowiązuje od dnia 22.10.2009r.

zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zdzieszowice

 

2420, 2422, 2423, 580/161, 584, 13, 17, 98/1, 98/2, 96/6, 101/32, 101/42, 101/2, 101/9, 101/41, 500/18, 500/19, 128/4, 128/5, 128/6, 128/7, 127/58, 127/66, 1755/1, 1755/2, 1367/2, 1484,

U/MN - tereny usług i zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej U - 15%

U/MN - 15%

Dz. U. Nr 79

z dnia 21.09.2009r., poz. 1185

26

Uchwała Nr IX/87/2011

Rady Miejskiej w Zdzieszowicach

z dnia 28 czerwca 2011r.

 

 

w sprawie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Żyrowa

dz. nr 161/1, 307/1

U/MN - tereny usług i zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej U - 15%

U/MN - 15%

DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2011.83.1093

Ogłoszony: 01.08.2011

27

Uchwała nr XLIV/334/2014 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia

            23 stycznia 2014r.     
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zdzieszowice - część 1

1891, 401, 502/10, 397, 1894, 1870/2, 1885/1, 932/4, 173/2, 25, 220, 219

U/MN - tereny usług i zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej U - 15%

U/MN - 15%

DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2014.286

Ogłoszony: 04.02.2014

28

Uchwała nr  XLIV/335/2014 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia             23 stycznia 2014r.     
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Żyrowa

138/1, 26/3, 26/4, 26/5, 26/6 26/7, 26/8, 26/9, 26/10, 26/11, 26/12, 26/13, 26/14, 26/15, 26/16, 26/17, 26/18, 26/19, 34, 44/6, 467/1.

U/MN - tereny usług i zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej U - 15%

U/MN - 15%

DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2014.287

Ogłoszony: 04.02.2014

29

Uchwała nr  XLIV/336/2014 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia             23 stycznia 2014r.     
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Januszkowice

24/2, 764/4, 77/3, 968, 970, 980/1, 1016/1, 969, 975, 982, 19/2, 19/3, 511/6, 513/22, 513/23, 513/12, 513/11, 503/1, 365/2, 513/16, 108/9, 503/2, 502, 501/2, 365/3, 364/12, 346/1, 371/2, 104/33

U/MN - tereny usług i zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej U - 15%

U/MN - 15%

DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2014.288

Ogłoszony: 04.02.2014

30

Uchwała nr  XLIV/337/2014 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia            23 stycznia 2014r.     
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Krępna

442

U/MN - tereny usług i zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej U - 15%

U/MN - 15%

DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2014.289

Ogłoszony: 04.02.2014

31

Uchwała nr  XLIV/338/2014   Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 
23 stycznia 2014r.     
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Rozwadza

855/1, 201/1, 538, 539, 510, 213/2, 214, 867, 279/2, 280/2, 318, 114, 115, 116, 200

U/MN - tereny usług i zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej U - 15%

U/MN - 15%

DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2014.290

Ogłoszony: 04.02.2014

32

Uchwała nr  XIII/102/2015 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 

            30 września 2015r.    
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zdzieszowice

MIRABELKA

Na podstawie art. 36 ust.4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym dla terenów przeznaczonych do zagospodarowania ustala się stawkę procentową służącą naliczeniu opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości - 10%.

DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2015.2251

Ogłoszony: 26.10.2015

33

Uchwała nr  XIII/101/2015 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 

            30 września 2015r.    
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta zdzieszowice dla terenu poszerzenia cmentarza

Poszerzenia cmentarza

Na podstawie art. 36 ust.4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym dla terenów przeznaczonych do zagospodarowania ustala się stawkę procentową służącą naliczeniu opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości - 15%.

DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2015.2250

Ogłoszony: 26.10.2015

34

Uchwała nr  XIII/100/2015 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 

            30 września 2015r.    
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w obrębie Januszkowice

430, 429, 409/2, 410/2, 470

Ustala się

Stawki stosunku do wzrostu wartości nieruchomości objętych niniejszym planem, służącą naliczeniu  jednorazowej opłaty uiszczanej przez właścicieli nieruchomości, w przypadku  ich zbycia w ciągu 5 lat od dnia, którym ustalenia niniejszego planu  stały się obowiązujące na 15%.

 

DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2015.2249

Ogłoszony: 26.10.2015

 

 

 

 

35

Uchwała nr  XIII/99/2015 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 

            30 września 2015r.    
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w obrębie Żyrowa

151, 362, 361/2, 407/4

Ustala się

Stawki stosunku do wzrostu wartości nieruchomości objętych niniejszym planem, służącą naliczeniu  jednorazowej opłaty uiszczanej przez właścicieli nieruchomości, w przypadku  ich zbycia w ciągu 5 lat od dnia, którym ustalenia niniejszego planu  stały się obowiązujące na 15%.

 

DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2015.2248

Ogłoszony: 26.10.2015

36

Uchwała nr  XXXVI/245/2017 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 

            29 marca 2017r.        
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w obrębie Rozwadza

34, 413/1, 884/1, 536, 537, 510, 134/1, 126/1, 125

Na podstawie art. 36 ust.4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym dla terenów przeznaczonych do zagospodarowania ustala się stawkę procentową służącą naliczeniu opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości - 15%.

DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2017.1261

Ogłoszony: 14.04.2017

37

Uchwała nr  XXXVI/244/2017 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 

            29 marca 2017r.        

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w obrębie Krępna

43/4, 544/1, 545/3, 675/6, 675/5, 576/3

Na podstawie art. 36 ust.4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym dla terenów przeznaczonych do zagospodarowania ustala się stawkę procentową służącą naliczeniu opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości - 15%.

DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2017.1260

Ogłoszony: 14.04.2017

38

Uchwała Nr LII/347/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 25 kwietnia 2018r.

 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w obrębie Rozwadza

Szkolna (była szkoła)

Na podstawie art. 36 ust.4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym dla terenów przeznaczonych do zagospodarowania ustala się stawkę procentową służącą naliczeniu opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości - 15%.

DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2018.1542

Ogłoszony: 18.05.2018

39

Uchwała Nr XIV/122/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 30 października 2019 r.

 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów we wsi Januszkowice

763/5, 79/2, 352

Ustala się stawkę procentową służącą naliczeniu jednorazowej opłaty, o której mowa w art.36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018r. poz. 1945, z 2019r. poz. 60, 235, 730, 1009, 1524, 1716, 1696 i 1815) w wysokości 30%

DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2019.3711

Ogłoszony: 03.12.2019

 

 

Metryczka
 • wytworzono:
  16-02-2012
  przez: Witold Trybała
 • opublikowano:
  16-02-2012 14:37
  przez: Witold Trybała
 • zmodyfikowano:
  30-12-2019 13:42
  przez: Adrian Zimerman
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Zdzieszowicach
  odwiedzin: 25475
Dane adresowe:

Urząd Miejski w Zdzieszowicach
47-330 Zdzieszowice
ul. Bolesława Chrobrego 34

Dane kontaktowe:

fax: +48 77 40 64 444
e-mail: um@zdzieszowice.pl
strona www: www.zdzieszowice.pl