Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2012.06.08 - Czyszczenie kanalizacji sanitarnej na terenie miasta i gminy Zdzieszowice w 2012 roku

Zdzieszowice: Czyszczenie kanalizacji sanitarnej na terenie miasta i gminy Zdzieszowice w 2012 roku.

Numer ogłoszenia: 194124 - 2012; data zamieszczenia: 08.06.2012

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wodociągi i Kanalizacja sp. z o. o. , ul. Wschodnia 2, 47-330 Zdzieszowice, woj. opolskie, tel. 0775449653, faks 077 5449654.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.wik.zdzieszowice.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: spółka prawa handlowego 100% udział jst.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Czyszczenie kanalizacji sanitarnej na terenie miasta i gminyZdzieszowice w 2012 roku..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest:

1. bieżąca eksploatacja i nadzór nad drożnością kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Zdzieszowice (36,6 km); 2. czyszczeniesieci kanalizacji sanitarnej, komór, przepompowni (7 szt.) i armatury; 3. usuwanie awarii spowodowanych zamuleniem siecikanalizacji sanitarnej oraz usuwaniem ich skutków; 4. usuwanie awarii spowodowanych załamaniem, zapadnięciem się kolektorówkanalizacji sanitarnej, tj. usunięcie zapadliska, wymiana zarwanego odcinka kanalizacji, odtworzenie nawierzchni, itp.). Zakreswyszczególniony w pkt 1-3 obejmuje następujące czynności: a) sporządzanie w uzgodnieniu z Zamawiającym miesięcznych harmonogramów planowanych prac związanych z czyszczeniem kanalizacji i przepompowni w terminie do 5 dni roboczych przedkolejnym miesiącem kalendarzowym; b) wykonanie usługi polegającej na utrzymaniu w stanie stałej drożności i systematyczneoczyszczanie urządzeń kanalizacji sanitarnej, tj. rurociągów kanalizacji sanitarnej - tłocznych i ciśnieniowych, studni rewizyjnych, przepompowni wraz z ładunkiem i wywozem osadów wraz ze sporządzaniem raportów miesięcznych z przeprowadzanychprzeglądów w terminie do 10-go każdego miesiąca. Oczyszczenie kanalizacji obejmuje: oznakowanie miejsca robót, zdjęcia pokrywi oczyszczenie studzienek, udrożnienie sieci sanitarnej pomiędzy dwoma studniami, zebranie i wywóz zanieczyszczeń, założeniewłazów; c) ustanowienie 24 godzinnego dyżuru pracowniczego (7 dni w tygodniu) dla potrzeb usuwania zatorów kanalizacji sanitarnejwraz z podaniem numerów awaryjnych; d) reagowanie na bieżące wezwania Zamawiającego w czasie nie przekraczającym 1godziny; e) mechaniczne czyszczenie kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Zdzieszowice w ilości 3 km na miesiąc zgodnie zustalonym harmonogramem; f) kontrola sprawności urządzeń i rurociągów wraz ze sporządzeniem raportów, zapisów foto-wideo,dokumentacji geodezyjnej, itp. w czasie awarii oraz po jej usunięciu; g) utrzymanie w dyspozycji i sprawności technicznejsamochodów asenizacyjnych, pomp przenośnych do pompowanie, pozostałego sprzętu niezbędnego do wykonania prac objętychprzedmiotem zamówienia. Zakres wyszczególniony w pkt 4 obejmuje następujące czynności: a) zlokalizowanie miejsca awariikanalizacji sanitarnej; b) roboty rozbiórkowe nawierzchni; c) roboty ziemne; d) wymiana odcinka sieci kanalizacji; e) robotyodtworzeniowe nawierzchni.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie. II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):45.23.24.10-9.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

 

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCHWARUNKÓW

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 

Warunek posiadania wiedzy i doświadczenia będzie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże wykonanie wokresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy wtym okresie, co najmniej 2 usługi, której przedmiot był tożsamy z przedmiotem niniejszego zamówienia. W celupotwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć wykaz wykonanych usługsporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszej IDW.

 

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Warunek dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym do wykonania niniejszego zamówienia będzie uznany zaspełniony, jeżeli Wykonawca wykaże posiadanie poniższego sprzętu: - Samochód ciśnieniowo-ssący do czyszczeniakanalizacji - sztuk 1; - Samochód asenizacyjny - sztuk 1; - Samochód do przewozu kontenerów lub szczelna wywrotka -sztuk 1; - Szczelne kontenery do przewozu osadów - sztuk 2; - Koparka lub koparko-ładowarka - sztuk 1. W celupotwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć: - oświadczenie wraz z wykazemsprzętu jakim dysponuje do realizacji przedmiotowego zamówienia.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 

Warunek dysponowania odpowiednim osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia będzie uznany zaspełniony, jeżeli Wykonawca: wskaże do uczestniczenia w wykonaniu niniejszego zamówienia następujące osoby/podmiotywraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, wykształcenia i doświadczenia, niezbędnych do wykonaniazamówienia, a także zakresu wykonywania przez nich czynności. W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunkuWykonawcy zobowiązani są przedłożyć: - wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz zinformacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia,a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami,sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej IDW.

 

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELUPOTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NAPODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, opróczoświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

l   wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług wzakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przedupływem terminu składania ofert albo  wniosków  o  dopuszczenie  do  udziału  w  postępowaniu,  a  jeżeli  okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców,oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywanenależycie

 

l   wykaz  osób,  które  będą  uczestniczyć w  wykonywaniu  zamówienia,  w   szczególności odpowiedzialnych zaświadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na  temat  ich kwalifikacjizawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanychprzez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami

 

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy należy przedłożyć:

 

l   oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

 

l   aktualne  zaświadczenie  właściwego  naczelnika  urzędu  skarbowego  potwierdzające,   że wykonawca nie zalega zopłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał  przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na ratyzaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia alboskładania ofert

 

l   aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub  Kasy Rolniczego   Ubezpieczenia  Społecznego  potwierdzające,  że   wykonawca   nie   zalega   z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne ispołeczne, lub potwierdzenie,  że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące  przed upływem  terminu  składania  wniosków  o  dopuszczenie   do  udziału  w postępowaniu o udzielenie zamówienia alboskładania ofert

 

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

 

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej

 

Polskiej, przedkłada:

 

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 

l   nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż  6 miesięcy  przed  upływem terminu  składania  wniosków  o  dopuszczenie  do  udziału   w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

 

l   nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidzianeprawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzjiwłaściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

 

l   nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminuskładania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

 

III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby,której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przedupływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia  albo składania ofert- albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem  sądowym, administracyjnym albo organem samorząduzawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejscezamieszkania, jeżeli w  miejscu  zamieszkania  osoby  lub  w  kraju,  w  którym  wykonawca  ma  siedzibę  lub  miejscezamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

 

III.6) INNE DOKUMENTY

 

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

 

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lubzdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiejsytuacji jest zobowiązany udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, wszczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnychzasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

 

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

 

SEKCJA IV: PROCEDURA

 

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

 

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

 

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

 

IV.3) ZMIANA UMOWY

 

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie którejdokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:www.bip.zdzieszowice.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Wodociągi i Kanalizacja

 

Sp. z o.o., ul. Wschodnia 2, 47-330 Zdzieszowice.

 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 22.06.2012 godzina 11:00,miejsce: Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. ,ul. Wschodnia 2, 47-330 Zdzieszowice, pokoj nr 8.

 

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

 

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środkówpochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwaczłonkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowaniecałości lub części zamówienia: nie


Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

SIWZ - Czyszczenie kanalizacji sanitarnej na terenie miasta i gminy Zdzieszowice.pdf

 _________________________________________________________________________________________________________________

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty, nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktacja przyznana ofertom w każdym kryterium oceny oferty i łączna punktacja : informacja o wyborze oferty.pdf

 _________________________________________________________________________________________________________________

Informacja o zawarciu umowy:

Uzasadnienie wyboru wykonawcy: Wykonawca spośród nieodrzuconych ofert zaoferował najniższą cenę.

Nazwa i adres wykonawcy:

PLADASYSTEM

Marek Sokołowski

ul. Zielona 26

47-330 Zdzieszowice

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: Biuletyn Zamówień Publicznych nr 247144 - 2012 z dnia 12.07.2012r.