Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wykonanie elementów małej architektury w Parku Miejskim w Zdzieszowicach ( poprawa estetyki ).

Wykonanie elementów małej architektury w Parku Miejskim w Zdzieszowicach ( poprawa estetyki )
Numer ogłoszenia w BZP: 386886 - 2012; data zamieszczenia w BZP: 08.10.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Burmistrz Zdzieszowic , ul. Bolesława Chrobrego 34, 47-330 Zdzieszowice, woj. opolskie, tel. 077 4064400, faks 077 4064444.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdzieszowice.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie elementów małej architektury w Parku Miejskim w Zdzieszowicach ( poprawa estetyki ).

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest I etap zmian w zagospodarowaniu terenu związanych z uporządkowaniem małej architektury, remontem istniejących urządzeń oraz montażem nowych urządzeń dla podniesienia atrakcyjności Parku Miejskiego w Zdzieszowicach. Zakres zamówienia objęty etapem I obejmuje wykonanie następujących prac : SEKTOR V - AMFITEATR 1. Malowanie siedzisk istniejących ławek widowni Ł1 - 157szt. + uzupełnienie 11 desek 10x4 cm dł. 2m 2. Scena- wymiana i impregnacja desek 14x3 cm -pow.2 x 200m2= 400m2 Deskowanie podwójne na legarach, opartych na słupach betonowych, legary odizolowane papą asfaltową od słupów 3. Scena - wymiana i impregnacja legarów drewnianych 10x10 cm - dł. 210 m 4. Scena - wymiana cegieł klinkierowych schodów - 13 szt. 5. Scena - tynkowanie ubytku U - murku sceny wraz z malowaniem - ok. 4 m2 6. Scena - uzupełnienie ubytków chodnika przy schodach UB -kostką betonową- 2 m2 7. Naprawa barierek schodów do amfiteatru B2 - montaż 1 barierki oraz uzupełnienie pochwytu dł. 1,5 m drugiej barierki - rura Ø50 wys. 1,1m dł. 5m (ogólnie rura dł. 12mb.), malowanie na kolor żółty wszystkich barierek (ok. 40 mb rury) 8. Montaż nowych koszy na śmieci K2 - 7 szt. SEKTOR X 1. Ławki Ł1 -malowanie 12 szt. 2. Ławki Ł3 - przestawienie do sektora III - 2 szt. 3. Rozbiórka piaskownicy 5x5 m z obrzeżami z cegły gr. 25 cm i wysokości 50 cm oraz wykonanie w tym miejscu trawnika 4. Skucie betonu -bet.10.1, o wym. 2x2m 5. Skucie betonu -bet.10.2, o wym. 0,6x0,6m 6. Skucie betonu -bet.10.3, o wym. 2x2m 7. Pielęgnacja drzewostanu i usunięcie 2 pni 8. Montaż siłowni zewnętrznych: każde urządzenie montowane jest na 2 fundamentach betonowych ze żwirobetonu C-16/20, zbrojonych 60x60x60 cm -18 szt. oraz fundamentach pośrednich w zależności od rodzaju urządzenia: Stanowisko nr 1 - SZ1 (3 rodzaje urządzeń do ćwiczeń): - Montaż urządzenia SZ1.1 na utwardzeniu z kostki o wym. 3,37x2,98 m - Montaż urządzenia SZ1.2 na utwardzeniu z kostki o wym. 4,39x2,38 m - Montaż urządzenia SZ1.3 na utwardzeniu z kostki o wym. 3,70x2,22 m Stanowisko nr 2 - SZ2 (3 rodzaje urządzeń do ćwiczeń): - Montaż urządzenia SZ2.1 na utwardzeniu z kostki o wym. 3,97x1,87 m - Montaż urządzenia SZ2.2 na utwardzeniu z kostki o wym. 4,62x2,05 m - Montaż urządzenia SZ2.3 na utwardzeniu z kostki o wym. 3,17x2,14 m.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.27.10-5.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 10.12.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że - zrealizował, w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert (jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) co najmniej jedno zamówienie obejmujące wykonanie robót polegających na budowie (również przebudowie, modernizacji lub remoncie) placów rekreacyjnych lub placów zabaw lub parków lub skwerów. Wartość zamówienia (jedna umowa/kontrakt) nie może być mniejsza niż 100.000,00 zł (brutto).

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zmiany, o których mowa, mogą dotyczyć: 1) zmiany jakości lub innych parametrów charakterystycznych dla objętego proponowaną zmianą elementu robót budowlanych, 2) aktualizacji rozwiązań projektowych z uwagi na postęp technologiczny, 3) zmiany producenta zastosowanych materiałów, 4) zmiany wymiarów, położenia lub wysokości części robót budowlanych; 5) zmiany w kolejności i terminach wykonywania robót budowlanych, 6) zmiany ilości robót budowlanych w stosunku do przedmiaru, pod warunkiem że wynikają one z dokumentacji projektowej i zasad wiedzy technicznej; 7) rezygnacji z wykonania części robót budowlanych, nieprzekraczających jednak 20% wynagrodzenia wykonawcy. Warunkiem dokonania zmian o których mowa , jest złożenie wniosku przez stronę inicjującą zmianę zawierającego : 1) opis proponowanej zmiany, 2) uzasadnienie zmiany, 3) obliczenie kosztów zmiany zgodnie z zasadami określonymi w umowie, jeżeli zmiana będzie miała wpływ na wynagrodzenie wykonawcy, 4) opis wpływu zmiany na termin wykonania umowy. Zmiany, o których mowa , mogą zostać dokonane, jeżeli ich uzasadnieniem są niżej wymienione okoliczności : 1) obniżenie kosztu wykonania robót lub kosztu eksploatacji (użytkowania) obiektu, 2) poprawa wartości lub podniesienie sprawności ukończonych robót budowlanych, 3) zmiana obowiązujących przepisów, 4) podniesienie bezpieczeństwa wykonywania robót, 5) usprawnienia w trakcie użytkowania obiektu, 6) opóźnienia, utrudnienia, zawieszenia robót lub przeszkody spowodowane przez lub dające się przypisać zamawiającemu lub innemu wykonawcy zatrudnionemu przez zamawiającego na terenie budowy; 7) zaistnienie nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej warunków geologicznych, hydrogeologicznych, wykopalisk lub wyjątkowo niekorzystnych warunków klimatycznych, a także innych przeszkód lub skażeń uniemożliwiających kontynuowanie umowy na przewidzianych w niej warunkach; 8) siła wyższa. Podstawę obliczenia kosztów zmiany, o której mowa stanowią : 1) kosztorys ofertowy opracowany na podstawie cen jednostkowych lub dane wyjściowe do kosztorysowania przyjęte do sporządzenia kosztorysu ofertowego wykonawcy, 2) ceny jednostkowe pracy sprzętu i materiałów zaproponowane przez wykonawcę, ale nie większe niż średnie ceny SEKOCENBUD dla kwartału poprzedzającego termin wykonania robót budowlanych.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.zdzieszowice.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Zdzieszowicach ul. Chrobrego 34, 47-330 Zdzieszowice pokój nr B 203..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 23.10.2012 godzina 09:00, miejsce: Urząd Miejski w Zdzieszowicach ul. Chrobrego 34, 47-330 Zdzieszowice sekretariat urzędu ( pokój nr B 10 ).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

_____________________________________________________________________________________________________________________

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia : PDFsiwz_poprawa estetyki Parku_2012.pdf

Załącznik nr 1 do siwz : PDFInformacja BIOZ Zdzieszowice Park.pdf

PDFOpis techniczny branża architektoniczna cz. I.pdf

PDFOpis techniczny branża architektoniczna cz. II.pdf

PDFRys.nr 1 - Mapa poglądowa.pdf

PDFRys.nr 2 - Projekt zagospodarowania terenu.pdf

PDFRys.nr 3.1 - Siłownie zewnętrzne SZ1.pdf

PDFRys.nr 3.2 - Siłownie zewnętrzne SZ1 - Urządzenie SZ1.1.pdf

PDFRys.nr 3.3 - Siłownie zewnętrzne SZ1 - Urządzenie SZ1.2.pdf

PDFRys.nr 3.4 - Siłownie zewnętrzne SZ1 - Urządzenie SZ1.3.pdf

PDFRys.nr 4.1 - Siłownie zewnętrzne SZ2.pdf

PDFRys.nr 4.2 - Siłownie zewnętrzne SZ2 - Urządzenie SZ2.1.pdf

PDFRys.nr 4.3 - Siłownie zewnętrzne SZ2 - Urządzenie SZ2.2.pdf

PDFRys.nr 4.4 - Siłownie zewnętrzne SZ2 - Urządzenie SZ2.3.pdf

PDFRys.nr 7.2 - Utwardzenie kostką betonową terenu wokół siłowni i ławek.pdf

PDFRys.nr 8.1 - Karta katalogowa kosza na śmieci K2.pdf

PDFStrona tytułowa PBW Zdzieszowice Park.pdf

PDFZał. nr 1 - Oświadczenie Projektanta.pdf

PDFZał. nr 2. Uprawnienia proj. branży archit..pdf

PDFZał. nr 3. Zaświadczenie proj. branży archit..pdf

Załacznik nr 2 do siwz : PDFPrzedmiar robót - Etap I.pdf

Załacznik nr 3 do siwz : PDFSpecyfikacje techniczne Park Miejski Zdzieszowice - Etap I.pdf

Załącznik nr 4 do swiz : DOCdruk_oferty_zal_nr_4_do_SIWZ.doc

Załącznik nr 5 do siwz : DOCprojekt_umowy_zal_nr_5_do_SIWZ.doc

Załącznik nr 6 do siwz : DOCzalacznik_nr_6_do_siwz.doc

Załącznik nr 7 do siwz : DOCzalacznik_nr_7_do_siwz.doc

Załącznik nr 8 do siwz : DOCzalacznik_nr_8_do_siwz.doc

_______________________________________________________________________________________________________

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty, nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktacja przyznana ofertom w każdym kryterium oceny oferty i łączna punktacja : PDFinfor_przetarg.pdf

_______________________________________________________________________________________________________

Informacja o zawarciu umowy:

Uzasadnienie wyboru wykonawcy: Wykonawca spośród złożonych ofert zaoferował najniższą cenę.

Nazwa i adres wykonawcy:

Firma Wielobranżowa Budownictwo-Produkcja-Handel RAJBUD, ul. Krasowska 4, 47-150 Leśnica

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: Biuletyn Zamówień Publicznych nr 426440 - 2012 z dnia 31.10.2012r.