Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Budżet Miasta i Gminy Zdzieszowice na 2006r.

UCHWAŁA Nr XLV/283/06

Rady Miejskiej w Zdzieszowicach

z dnia 7 lutego 2006r.

w sprawie uchwalenia budżetu na 2006r.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591; z 2002r.Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806; z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568; z 2004r. Nr 102,poz.1055, Nr 116, poz.1203; z 2005r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457; z 2006r. Nr 17, poz.128 / oraz art.24 ust.11,art.165, 173, 176, 184 ust.1 i 2 pkt.2, ust.3, art.188 ust.2, art.195 ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. finansach publicznych / Dz.U. Nr 249, poz.2104 / oraz art.400 ust.1, art.401 ust.1 i 14, art.402 ust.4,5 i 6, art.403, art.406 i art.420 i 421 ust.5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. prawo ochrony środowiska / Dz.U. Nr 62, poz. 627 zmiana : Dz.U. Nr 115, poz.1229; z 2002r. Nr 74, poz.676, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 233, poz.1957; z 2003r.Nr 46, poz.392, Nr 80, poz.717 i 721, Nr 162, poz.1568, Nr 175, poz.1693, Nr 190, poz.1865, Nr 217, poz.2124; z 2004r. Nr 19, poz.177, Nr 49, poz.464, Nr 70, poz.631, Nr 92, poz.880, Nr 96, poz.959, Nr 121, poz.1263, Nr 273, poz.2703, Nr 281, poz.2784; z 2005r.Nr 25, poz.202, Nr 62, poz.552, Nr 113, poz.954, Nr 130, poz.1087, Nr 132, poz.1110, Nr 163, poz.1362, Nr 167, poz.1399, Nr 169, poz.1420, Nr 175, poz.1458, Nr 249 poz.2104/ Rada Miejska w Zdzieszowicach uchwala co następuje:

§1

Uchwala się budżet Miasta i Gminy Zdzieszowice na rok kalendarzowy 2006r.

§2

Uchwala się dochody, przychody i wydatki budżetowe na 2006r. w następujących kwotach:

 1. Dochody
  w tym:

29.924.851 zł

 1. Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych

2.805.055 zł

 1. Dotacje na realizację zadań przejętych przez gminę do realizacji na podstawie porozumień z organami administracji rządowej oraz z jednostkami samorządu terytorialnego

35.672 zł

 1. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

230.000 zł

 1. Przychody

15.515.907 zł

 1. Wydatki
  w tym:

45.440.758 zł

 1. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych

2.805.055 zł

 1. Wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez gminę do realizacji na podstawie porozumień z organami administracji rządowej oraz z jednostkami samorządu terytorialnego

35.672 zł

 1. Wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

230.000 zł

Zgodnie z załącznikiem Nr: 1234.

 

§3

Uchwala się plan dotacji dla instytucji kultury w wysokości:
zgodnie z załącznikiem Nr 5.

4.367.200 zł

§4

Uchwala się plan przychodów i wydatków funduszy celowych – GFOŚ, zgodnie zzałącznikiem Nr 6.

 

§5

Uchwala się plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

 

§6

Uchwala się plan dotacji na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości:
zgodnie z załącznikiem Nr 8

360.000 zł

§7

Uchwala się plan pozostałych dotacji z budżetu gminy na realizację zadań publicznych w wysokości:
zgodnie z załącznikiem Nr 9

280.503 zł

§8

Ustala się rezerwę ogólną w wysokości:

93.934 zł

§9

Powstały deficyt budżetowy w budżecie 2006r. zostanie pokryty z przychodów składających się z nadwyżki budżetowej za 2005r.

§10

Upoważnia się Burmistrza Zdzieszowic do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

§11

 1. Upoważnia się Burmistrza Zdzieszowic do:

 1. Dokonywania zmian w planie wydatków budżetu między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji wydatków w ramach danego działu klasyfikacji budżetowej,

 2. Przekazania kierownikom jednostek budżetowym uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków w granicach działu klasyfikacji budżetowej.

 1. Upoważnia się Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej do dokonywania w planie finansowym zakładu budżetowego innych zmian, niż określone w art. 24 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104), pod warunkiem, że nie spowodują one zmniejszenia wpłat do budżetu, ani zwiększenia dotacji z budżetu.

§12

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zdzieszowic.

§13

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2006r.

§14

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego oraz na stronach internetowych gminy Zdzieszowice.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY
Edward Paciorek


Objaśnienia do budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice na 2006r.

 

 
BURMISTRZ
Dieter Przewdzing