Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wykonanie oświetlenia ulicznego na ulicy Jagodowej w Żyrowej - I etap

Wykonanie oświetlenia ulicznego na ulicy Jagodowej w Żyrowej - I etap
Numer ogłoszenia w BZP : 417606 - 2012; data zamieszczenia w BZP : 25.10.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
 

I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Burmistrz Zdzieszowic, ul. Bolesława Chrobrego 34, 47-330 Zdzieszowice, woj. opolskie, tel. 077 4064400, faks 077 4064444.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie oświetlenia ulicznego na ulicy Jagodowej w Żyrowej - I etap.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Zakres zamówienia obejmuje wykonanie oświetlenia ulicznego na ulicy Jagodowej w Żyrowej - I etap, tj.: montaż trzech słupów oświetleniowych wraz z oprawami energooszczędnymi (wzór zastrzeżony), montaż szafy oświetleniowej wraz z zasilaniem kablowym ze stacji transformatorowej, przepust pod drogą - 5 m, ułożenie kabla zasilającego 4x25mm2 w ziemi - 75 m. Oprawa i słup oświetlenia ulicznego objęte zamówieniem posiadają świadectwo ochronne Urzędu Patentowego RP..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.31.61.00-6.

III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki

IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 25.10.2012.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Zakład Usług Elektrycznych ELEKTRYK, ul. Myśliwca 46, 47-330 Zdzieszowice, kraj/woj. opolskie.

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę

  • 1. Podstawa prawna

    Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.

  • 2. Uzasadnienia wyboru trybu

    Przedmiotowe zadanie obejmuje wykonanie oświetlenia ulicznego na ulicy Jagodowej w Żyrowej - I etap, objętego kompleksowym programem budowy i modernizacji oświetlenia ulicznego na terenie gminy prowadzonego sukcesywnie od 1992 roku. W poprzednich latach budowę i modernizację oświetlenia wykonywał Zakład Usług Elektrycznych Elektryk w Zdzieszowicach będący jednocześnie producentem stosowanych lamp i opraw ulicznych. Na lampę i oprawę uliczną Z.U.E. Elektryk posiada Świadectwo Ochronne Urzędu Patentowego RP na wzór zdobniczy oraz Świadectwo Autorskie Urzędu Patentowego RP. Autoryzowany producent Z.U.E. Elektryk nie prowadzi sprzedaży opraw i słupów do lamp ulicznych, a jedynie usługę kompleksową - montaż oświetlenia ulicznego słupami figurowymi. W chwili obecnej wykonane zostaną trzy nowe punkty oświetlenia ulicznego (niskiego) wraz z robotami towarzyszącymi, jako I etap budowy oświetlenia na nowym osiedlu mieszkaniowym zlokalizowanym na ulicy Jagodowej w Żyrowej. Burmistrz Zdzieszowic stoi na stanowisku aby zachować dotychczasowy wzór słupa i oprawy stosowanej do budowy oszczędnościowego oświetlenia ulic gminy Zdzieszowice (tzw. oświetlenie niskie).