Przejdź do treści strony WCAG

Zarządzenie nr 11/2012 Dyrektora Publicznego Przedszkola nr 3

  Zarządzenie  Nr 11/2012

Dyrektora Publicznego Przedszkola nr 3 im. Pszczółki Mai  w Zdzieszowicach

                                                z dnia 05.09.2012 r.

w sprawie powierzenia stanowiska wicedyrektora Publicznego Przedszkola nr 3 im. Pszczółki Mai w Zdzieszowicach

                Na podstawie art. 37  z 7 września 1991 r. Ustawy o Systemie Oświaty ( z późniejszymi zmianami), Zarządzenia Burmistrza Zdzieszowic SG.0050.215.2012 z dnia 03.09.2012 r. , Statutem Publicznego Przedszkola nr 3 im. Pszczółki Mai i Uchwałą Rady Pedagogicznej nr 03.09.2012 r. Dyrektor Publicznego Przedszkola nr 3 im. Pszczółki Mai zarządza co następuje:

                                                                    § 1

    Powierza się Pani Gabrieli Mandalka stanowisko wicedyrektora Publicznego Przedszkola nr 3 im. Pszczółki Mai w Zdzieszowicach z dniem 03.09.2012 r.

                                                                    § 2

    Obowiązki i uprawnienia, w tym obowiązkowy wymiar zajęć dydaktyczno – wychowawczych oraz wysokość dodatku funkcyjnego określają odrębne przepisy.

                                                                    § 3

Zarządzenie wchodzi w życie  z dniem podjęcia i obowiązuje do czasu odwołania nie dłużej niż do końca kadencji Dyrektora Przedszkola Pani Marzanny Mazurek.