Urząd Miejski w Zdzieszowicach

Biuletyn Informacji Publicznej

Zakup pomocy dydaktycznych i materiałów do realizacji zajęć pozalekcyjnych w ramach projektu Droga do sukcesu w Gminie Zdzieszowice nr w KSI:POKL 09.01.02-16-113/12

Zakup pomocy dydaktycznych i materiałów do realizacji zajęć pozalekcyjnych w ramach projektu Droga do sukcesu w Gminie Zdzieszowice nr w KSI: POKL.09.01.02-16-113/12
Numer ogłoszenia: 449544 - 2012; data zamieszczenia: 14.11.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Biuro Administracyjno-Ekonomiczne Oświaty w Zdzieszowicach , ul. Nowa 3, 47-330 Zdzieszowice, woj. opolskie, tel. 077 4064460, faks 077 4064479.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.zdzieszowice.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup pomocy dydaktycznych i materiałów do realizacji zajęć pozalekcyjnych w ramach projektu Droga do sukcesu w Gminie Zdzieszowice nr w KSI: POKL.09.01.02-16-113_12.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Przedmiotem zamówienia jest zakup pomocy dydaktycznych i materiałów do realizacji zajęć pozalekcyjnych dla uczniów i uczennic klas I-III szkół podstawowych prowadzonych przez miasto Zdzieszowice w ramach projektu pt. Droga do sukcesu w Gminie Zdzieszowice nr w KSI: POKL.09.01.02-16-113_12, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego przez Zamawiającego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych. 2. Przedmiot zamówienia został podzielony na 10 części - zadania. 3. Wyroby zgrupowane w ramach zadania stanowią łącznie odrębną część zamówienia. 4. Składana oferta winna obejmować cały zakres rzeczowy i ilościowy części zamówienia. 5. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia oraz wykaz rzeczowy i ilościowy pomocy dydaktycznych i materiałów stanowią - formularze cenowe- załączniki: - Załącznik nr 1a do SIWZ - część 1: SP1 Zdzieszowice - Załącznik nr 1b do SIWZ - część 2: SP2 Zdzieszowice - Załącznik nr 1c do SIWZ - część 3: SP3 Zdzieszowice - Załącznik nr 1d do SIWZ - część 4: SP Januszkowice - Załącznik nr 1e do SIWZ - część 5: SP Krępna - Załącznik nr 1f do SIWZ - część 6: SP Rozwadza - Załącznik nr 1g do SIWZ - część 7 : SP Żyrowa - Załącznik nr 1h do SIWZ - część 8 : SP1 Zdzieszowice języki obce - Załącznik nr 1i do SIWZ - część 9 : SP3 Zdzieszowice języki obce - Załącznik nr 1j do SIWZ - część 10: SP Rozwadza języki obce 6. Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć przedmiot zamówienia do miejsc dostawy. Miejscami dostaw są szkoły podstawowe na terenie Gminy Zdzieszowice wymienione poniżej: - Państwowa Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Janusza Korczaka, ul. B.Chrobrego 36, 47-330 Zdzieszowice - część 1 i 8, - Państwowa Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Artura Gadzińskiego Plac 1-go Maja 1, 47-330 Zdzieszowice - część 2, - Państwowa Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Władysława Sikorksiego, - ul. Nowa 3, 47-330 Zdzieszowice - część 3 i 9 - Państwowa Szkoła Podstawowa im. Ks. JanaTwardowskiego w Januszkowicach, ul. Lesiańska 6, 47-330 Zdzieszowice - część 4, - Państwowa Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Rozwadzy, ul. Szkolna 5, 47-330 Zdzieszowice -część 6 i 10, - Państwowa Szkoła Podstawowa w Krępnej, ul. Zdzieszowicka 35, 47-330 Zdzieszowice - część - Państwowa Szkoła Podstawowa w Żyrowej ul. W. Polskiego 4, 47-330 Zdzieszowice - część 7..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.16.21.00-0.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 10.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 20.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień w zawartej umowie w sprawie zamówienia publicznego wyłącznie za zgodą obu stron umowy w następującym zakresie i przy spełnieniu następujących warunków: a) w przypadku wystąpienia siły wyższej, b) w przypadku wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację umowy, c) w przypadku wystąpienia zmian wytycznych lub zaleceń Instytucji, która przyznała środki na sfinansowanie zamówienia.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.zdzieszowice.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Biuro Administracyjno-Ekonomiczne Oświaty w Zdzieszowicach, ul. Nowa 3 47-330 Zdzieszowice (pokój nr 7).

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 22.11.2012 godzina 09:00, miejsce: Biuro Administracyjno-Ekonomiczne Oświaty w Zdzieszowicach, ul. Nowa 3 47-330 Zdzieszowice (pokój nr 5).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego przez Zamawiającego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak

 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia: PDFsiwz_pomoce_dydakt_2012.pdf

Załącznik nr 1 oraz nr 1a-1j do siwz: DOCXzalacznik_nr_ 1_do siwz_formularz ofertowy_pomoce.docx

XLSXzalacznik_1a_formularz cenowy.xlsx

XLSXzalacznik_1b_formularz cenowy.xlsx

XLSXzalacznik_1c_formularz cenowy.xlsx

XLSXzalacznik_1d_formularz cenowy.xlsx

XLSXzalacznik_1e_formularz cenowy.xlsx

XLSXzalacznik nr 1f_formularz cenowy.xlsx

XLSXzalacznik nr 1g_formularz cenowy.xlsx

XLSXzalacznik_1h_formularz cenowy.xlsx

XLSXzalacznik_1i_formularz cenowy.xlsx

XLSXzalacznik nr 1j_formularz cenowy.xlsx

Załącznik nr 2 do siwz: DOCzalacznik_nr_2_do siwz_rownowaznosc_pomoce.doc

Załącznik nr 3 do siwz: DOCXzalacznik_nr_ 3_do siwz_pomoce.docx

Załącznik nr 4 do siwz: DOCXzalacznik_nr_ 4_do siwz_pomoce.docx

Załącznik nr 5 do siwz: PDFzałacznik_nr_5_ do siwz_umowa_pomoce.pdf, DOCXzałacznik_nr_5_ do siwz_umowa_pomoce.docx

---------------------------------------------------------------------------------------

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

PDFinfor_wybor_pomoce_dydakt_2012.pdf

---------------------------------------------------------------------------------------

Unieważnienie postępowania w części 8: PDFuniewaznienie_pomoce_2012.pdf

--------------------------------------------------------------------------------------

Informacja o zawarciu umowy w częściach 1, 2, 3 , 4 , 5, 6, 7, 9, 10:

Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty: Wykonawca spośród złożonych ofert zaoferował najniższą cenę.
Nazwa i adres wykonawcy:
Remi.s.c. J. Łyżwiński, R. Toepler-Łyżwińska
ul. Grochowska 235/6
04-001 Warszawa

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: Biuletyn Zamówień Publicznych nr 524908-2012.

 

 

Metryczka
 • wytworzono:
  14-11-2012
  przez: Maria Mainka
 • opublikowano:
  14-11-2012 13:11
  przez: Maria Mainka
 • zmodyfikowano:
  21-12-2012 15:29
  przez: Maria Mainka
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Zdzieszowicach
  odwiedzin: 6335
Dane adresowe:

Urząd Miejski w Zdzieszowicach
47-330 Zdzieszowice
ul. Bolesława Chrobrego 34

Dane kontaktowe:

fax: +48 77 40 64 444
e-mail: um@zdzieszowice.pl
strona www: www.zdzieszowice.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×