Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Serwis sieci i urządzeń oświetlenia drogowego na terenie Gminy Zdzieszowice – 700 punktów świetlnych

Serwis sieci i urządzeń oświetlenia drogowego na terenie Gminy Zdzieszowice - 700 punktów świetlnych
Numer ogłoszenia w BZP : 112889 - 2013; data zamieszczenia w BZP : 14.06.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Burmistrz Zdzieszowic, ul. Bolesława Chrobrego 34, 47-330 Zdzieszowice, woj. opolskie, tel. 077 4064400, faks 077 4064444.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Serwis sieci i urządzeń oświetlenia drogowego na terenie Gminy Zdzieszowice - 700 punktów świetlnych.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Zakres zamówienia obejmuje prowadzenie serwisu sieci i urządzeń oświetlenia drogowego w sposób zapewniający ich sprawność techniczną zgodnie z aktualnym poziomem wiedzy technicznej, należytą starannością oraz aktualnie obowiązującymi przepisami prawa na terenie Gminy Zdzieszowice - 700 punktów świetlnych.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 65.32.00.00-2.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 13.06.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • TAURON Dystrybucja S.A., Oddział w Opolu, ul. Waryńskiego 1, 45-047 Opole, kraj/woj. opolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 61000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 73830,75

 • Oferta z najniższą ceną: 73830,75 / Oferta z najwyższą ceną: 73830,75

 • Waluta: PLN.

ZAŁĄCZNIK I

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę

 • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.

 • 2. Uzasadnienia wyboru trybu

  Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

  Uzasadnienie prawne: usługa może być świadczona tylko przez jednego wykonawcę z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze. Uzasadnienie faktyczne: przedmiotowe zadanie obejmuje świadczenie serwisu sieci i urządzeń oświetlenia drogowego (tzw. oświetlenie wysokie) na terenie Gminy Zdzieszowice - 700 punktów świetlnych. Cała sieć jak i też urządzenia związane z oświetleniem ulicznym wysokim stanową własność TAURON S.A. Jednocześnie obowiązkiem Gminy jest oświetlanie ulic przy drogach zlokalizowanych na terenie Gminy bez względu na to kto jest zarządcą danej drogi. Ponadto spółka TAURON nie udostępnia swojej infrastruktury ani urządzeń podmiotom obcym celem świadczenia usług serwisowych. Tak więc świadczenie tego typu usługi serwisowej możliwe jest tylko przez jednego wykonawcę z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze.