Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla obiektów będących w zarządzie Gminy Zdzieszowice

Świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla obiektów będących w zarządzie Gminy Zdzieszowice
Numer ogłoszenia w BZP : 212433 - 2013; data zamieszczenia w BZP : 11.10.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Burmistrz Zdzieszowic, ul. Bolesława Chrobrego 34, 47-330 Zdzieszowice, woj. opolskie, tel. 077 4064400, faks 077 4064444.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla obiektów będących w zarządzie Gminy Zdzieszowice.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług dystrybucji dla obiektów Gminy Zdzieszowice, a w szczególności: - przesył energii elektrycznej siecią dystrybucyjną OSD w celu dostarczenia energii elektrycznej, - utrzymanie ciągłości dostarczania energii elektrycznej oraz niezawodność jej dostarczenia, - utrzymanie parametrów jakościowych energii elektrycznej, dla punktów poboru energii elektrycznej określonych kodami PPE i podanych przez zamawiającego..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 65.30.00.00-6, 65.31.00.00-9.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 23.09.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Opolu, ul. Oleska 3, 45-052 Opole, kraj/woj. opolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 617356,52 PLN.

 

ZAŁĄCZNIK I

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę

  • 1. Podstawa prawna

    Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.

  • 2. Uzasadnienia wyboru trybu

    Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

    Uzasadnienie prawne: usługa może być świadczona tylko przez jednego wykonawcę z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze. Uzasadnienie faktyczne: Energię elektryczną zakupiono w ramach postępowania przetargowego, natomiast nie ma możliwości wyboru przedsiębiorstwa energetycznego zajmującego się dystrybucją. Na obszarze gminy Zdzieszowice funkcję Operatora Systemu Dystrybucyjnego pełni firma TAURON Dystrybucja S.A., działająca na zasadzie monopolu naturalnego. Potencjał techniczny oraz nieskrępowany dostęp do sieci i urządzeń stanowi warunek konieczny do realizacji zamówienia, który jest w stanie spełnić tylko TAURON Dystrybucja S.A. Wysokość stawek za przesył energii jest regulowana przez Urząd Regulacji Energetyki i nie podlega negocjacjom.