Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Dowóz dzieci do szkół i przedszkola na terenie gminy Zdzieszowice w roku kalendarzowym 2014r

Zdzieszowice: Dowóz dzieci do szkół i przedszkola na terenie gminy Zdzieszowice w roku kalendarzowym 2014
Numer ogłoszenia: 505020 - 2013; data zamieszczenia: 06.12.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Biuro Administracyjno-Ekonomiczne Oświaty w Zdzieszowicach , ul. Nowa 3, 47-330 Zdzieszowice, woj. opolskie, tel. 077 4064460, faks 077 4064479.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.zdzieszowice.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dowóz dzieci do szkół i przedszkola na terenie gminy Zdzieszowice w roku kalendarzowym 2014.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dowóz dzieci z Januszkowic, Rozwadzy, Krępnej, Żyrowej, Jasionej i Oleszki do przystanku Publicznego Gimnazjum w Zdzieszowicach, dzieci z Rozwadzy do szkół podstawowych w Zdzieszowicach oraz dzieci z Jasionej i Oleszki do szkoły i przedszkola w Żyrowej w roku kalendarzowym 2014. Łącznie codzienne trasy dwóch autobusów wynoszą 124 km. Liczba dni nauki w roku 2014 i tym samym liczba dni dowożenia uczniów wynosi 187.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.10.00.00-9.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 10.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że: - posiada licencję (zezwolenie) na wykonywanie transportu drogowego osób, ważną przez cały okres realizacji przedmiotu zamówienia.
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że: - wykonał lub wykonuje usługi w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej dwa zadania odpowiadające swoim rodzajem i wartością usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia na kwotę o wartości nie mniejszej niż 75.000,00 zł (brutto) każde wraz z załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że: - dysponuje co najmniej 2 autobusami ( min. 39 miejsc siedzących każdy) do przewozu dzieci wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie zmiany: - tras i godzin przejazdów autobusów, - liczby przewożonych uczniów, - przepisów prawa

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.zdzieszowice.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Biuro Administracyjno-Ekonomiczne Oświaty w Zdzieszowicach, ul. Nowa 3, 47-330 Zdzieszowice (pokój nr 7).

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 16.12.2013 godzina 09:00, miejsce: Biuro Administracyjno-Ekonomiczne Oświaty w Zdzieszowicach, ul. Nowa 3, 47-330 Zdzieszowice (pokój nr 5).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
PDFsiwz_BA-EO_dowoz_dzieci_2013.pdf

Załącznik nr 1 do SIWZ:
DOCzał nr 1_oswiadczenie_art.22ust.1_dowóz dzieci_2013.doc

Załącznik nr 2 do SIWZ:
DOCzał nr 2_wykaz uslug_dowóz dzieci_2013.doc

Załącznik nr 3 do SIWZ:
DOCzał nr 3_wykaz środków transportu_dowóz dzieci_2013.doc

Załącznik nr 4 do SIWZ:
DOCzał nr 4_oświadczenie_art.24ust.1_dowóz dzieci_2013.doc

Załącznik nr 5 do SIWZ:
DOCzał nr 5_przynal do grupy kap_dowóz dzieci_2013.doc

Załącznik nr 6 do SIWZ:
DOCzał nr 6_oferta_dowóz dzieci_2013.doc

Załącznik nr 7 do SIWZ:
DOCzał nr 7_wzór umowy_dowóz dzieci_2013.doc
PDFzał nr 7_wzór umowy_dowóz dzieci_2013.pdf

Informacja o wyborze najkorzystniejszej ofercie:
PDFwybor_najkorzystniejszej_oferty_dowoz_dzieci.pdf

Informacja o zawarciu umowy:
Uzasadnienie wyboru wykonawcy:
Wybrany wykonawca zaoferował najkorzystniejszą ofertę.  Wykonawca nie podlegał  wykluczeniu z postępowania, oferta nie podlegała odrzuceniu, cena ofertowa nie przewyższa kwoty jaką Zamawiający może przeznaczyć na realizację zamówienia.
Nazwa i adres wykonawcy:
Arriva Spólka z o.o., 87-100 Toruń,ul. Dąbrowskiego 8/24
Oddział w Kędzierzynie-Koźlu 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. 24 Kwietnia 2
Biuletyn Zamówień Publicznych: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 2550-2014.