Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zdzieszowice: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości
Januszkowice - Tranzyt Januszkowice -Zdzieszowice, Etap I.
Numer ogłoszenia: 278911 - 2013; data zamieszczenia: 20.12.2013

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wodociągi i Kanalizacja sp. z o. o. , ul. Wschodnia 2, 47-330 Zdzieszowice, woj. opolskie, tel. 077 5449653, faks 077 5449654.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.wik.zdzieszowice.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: spółka prawa handlowego 100% udziałów jst.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Januszkowice - Tranzyt Januszkowice -Zdzieszowice, Etap I..
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest budowa tranzytu sieci kanalizacyjnej z miejscowości Januszkowice do miasta Zdzieszowice wraz z siecią kanalizacji grawitacyjnej, wzdłuż ul. Kozielskiej o łącznej długości kanałów ok. 3282,0m.

W ramach realizacji zamówienia planowane jest:

- wykonanie kolektora grawitacyjnego KS-1.1 i KS-1.1.1

- wykonanie kolektora grawitacyjnego łączącego studnię rozprężną rurociągu tłocznego RT-1 z istniejąca siecią kanalizacyjną od
Sk328-R do Sistn. 1.

- wykonanie rurociągu tłocznego RT-1 - (odcinek od St-1R do SK328-R)

- wykonanie rurociągu tłocznego RC-1 wraz z przepompownią przydomową i zasilaniem energetycznym.

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Januszkowice, Tranzyt Januszkowice - Zdzieszowice, etap I realizowany będzie terenie miejscowości Januszkowice oraz Zdzieszowice. Zakres rzeczowy etapu I budowy sieci kanalizacyjnej sanitarnej obejmuje wykonanie:

- kanałów grawitacyjnych sieciowych z rur Dz200mm PVC-U - dł. 1172,0m;

- kanałów grawitacyjnych sieciowych z rur DN200 kamionka, przeciskowe - dł. 92,0m;

- studni sieciowych rewizyjnych Ø1000mm betonowych - 22 szt.;

- studni sieciowych inspekcyjnych Ø425mm z tworzywa sztucznego - 10 szt.;

- podłączeń grawitacyjnych z rur Dz160mm PVC-U - dł. 66,5m;

- podłączeń grawitacyjnych z rur DN150 kamionka przeciskowe - dł. 68,0m;

- studzienek przyłączeniowych Ø425mm z tworzywa sztucznego - 19 szt.;

- rurociągów tłocznych sieciowych z rur PE 100 SDR 17 PN10 o średnicy 110x6,6mm - długość łączna 1828,5m (w tym we wspólnym wykopie z grawitacją 1090,0m oraz 237,0m przewiertem w rurze osłonowej DN200 np. stalowej Ø219,1x6,3mm lub większej);

- systemowych studzienek rozprężnych Ø1000mm z tworzyw sztucznych - 1 kpl.; 

- studzienek rewizyjnych Ø1200mm betonowych na rurociągu tłocznym - 4 kpl.;

- przydomowych przepompowni ścieków wraz z wewnętrznym przyłączem energetycznym (zalicznikowo) - 1 kpl.

- rurociągów tłocznych podłączeń ciśnieniowych z rur PE 100 SDR 17 PN10 o średnicy 63x3,8mm - długość łączna 55,0m (w tym 22,0m przewiertem w rurze osłonowej DN150 np. stalowej Ø168,3x4,5mm lub większej)..
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.10.00-8, 45.11.20.00-5, 45.23.13.00-8, 45.23.14.00-9, 45.23.31.40-2.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.09.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
 

III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium:

1. Wysokość wadium. Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości 15.000,00 PLN. Wadium słownie: piętnaście tysięcy 00/100 PLN.

2. Miejsce i sposób wniesienia wadium.

a) Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na następujący rachunek Zamawiającego WiK w Zdzieszowicach Sp. z o.o: Bank Spółdzielczy w Gogolinie Oddział Zdzieszowice 43 8883 1015 2003 3000 2395 0001

b) w przypadku wnoszenia wadium w innej formie niż pieniężnej Wykonawca winien złożyć w ofercie kserokopię dokumentu poświadczoną (za zgodność z oryginałem) przez Wykonawcę, przy czym w tym przypadku oryginał dokumentu należy złożyć w siedzibie Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. Beneficjentem gwarancji są Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o w Zdzieszowicach.

c) w przypadku przelewu wadium na konto Zamawiającego, do oferty należy dołączyć oryginał lub kserokopię przelewu potwierdzoną (za zgodność z oryginałem). d) za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu Zamawiający uzna wadium, które znajduje się na rachunku Zamawiającego przed upływem oznaczonego
terminu składania ofert.

3. Termin wniesienia wadium a) Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. b) Wykonawca zostanie wykluczony z niniejszego postępowania, jeżeli jego oferta przed upływem terminu składania ofert nie zostanie zabezpieczona wadium w wymaganej wysokości i wybranej formie spośród możliwych.
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca złoży oświadczenie w trybie artykułu 22 ust. 1 ustawy Pzp na formularzu sporządzonym zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ.
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że - zrealizował, w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert (jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) co najmniej dwa zamówienia obejmujące wykonanie robót polegających na budowie (również rozbudowie i przebudowie) sieci kanalizacyjnych sanitarnych grawitacyjnych metodą tradycyjną (wykopu). Długość sieci w ramach jednego zamówienia (jedna umowa/kontrakt)
nie może być mniejsza niż 2.000 mb.
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca złoży oświadczenie w trybie artykułu 22 ust. 1 ustawy Pzp na formularzu sporządzonym zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ.
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca złoży oświadczenie w trybie artykułu 22 ust. 1 ustawy Pzp na formularzu sporządzonym zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ.
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca złoży oświadczenie w trybie artykułu 22 ust. 1 ustawy Pzp na formularzu sporządzonym zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
- wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
- określenie robót budowlanych, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o robotach budowlanych niewykonanych lub wykonanych nienależycie
Wykaz winien wskazywać wykonanie robót budowlanych, polegających na budowie (również rozbudowie i przebudowie) sieci kanalizacyjnych sanitarnych grawitacyjnych metodą tradycyjną (wykopu), długość sieci w ramach jednego zamówienia (jedna umowa/kontrakt) nie może być mniejsza niż 2.000 mb; - złożone poświadczenia winny potwierdzać należyte wykonanie oraz wykonanie zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowe ukończenie robót budowlanych, polegających na budowie (również rozbudowie i przebudowie) sieci kanalizacyjnych sanitarnych grawitacyjnych metodą tradycyjną (wykopu), długość sieci w ramach jednego zamówienia (jedna umowa/kontrakt) nie może być mniejsza niż 2.000 mb.;
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
- aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
- aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
- aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
- nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zmiany przewidziane w umowie mogą mogą dotyczyć:

a) zmiany jakości lub innych parametrów charakterystycznych dla objętego proponowaną zmianą elementu robót budowlanych,

b) aktualizacji rozwiązań projektowych z uwagi na postęp technologiczny,

c) zmiany producenta zastosowanych materiałów,

d) zmiany wymiarów, położenia lub wysokości części robót budowlanych;

e) zmiany w kolejności i terminach wykonywania robót budowlanych,

f) zmiany ilości robót budowlanych w stosunku do przedmiaru, pod warunkiem że wynikają one z dokumentacji projektowej i zasad wiedzy technicznej;

g) rezygnacji z wykonania części robót budowlanych.

Warunkiem dokonania zmian o których mowa powyżej, jest złożenie wniosku przez stronę inicjującą zmianę zawierającego:

a) opis proponowanej zmiany,

b) uzasadnienie zmiany,

c) obliczenie kosztów zmiany zgodnie z zasadami określonymi w umowie, jeżeli zmiana będzie miała wpływ na obniżenie lub podwyższenie wynagrodzenia wykonawcy,

d) opis wpływu zmiany na termin wykonania umowy.

Zmiany mogą zostać dokonane, jeżeli ich uzasadnieniem są niżej wymienione okoliczności:

a) obniżenie kosztu wykonania robót lub kosztu eksploatacji (użytkowania) obiektu,

b) poprawa wartości lub podniesienie sprawności ukończonych robót budowlanych,

c) zmiana obowiązujących przepisów,

d) podniesienie bezpieczeństwa wykonywania robót,

e) usprawnienia w trakcie użytkowania obiektu,

f) zaistnienie nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej warunków geologicznych, hydrogeologicznych, wykopalisk lub wyjątkowo niekorzystnych warunków klimatycznych, a także innych przeszkód lub skażeń uniemożliwiających kontynuowanie umowy na przewidzianych w niej warunkach;

g) siła wyższa.

Dokonanie zmian wymaga podpisania aneksu do umowy.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.zdzieszowice.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. ul. Wschodnia 2, 47-330 Zdzieszowice.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 20.01.2014 godzina 10:00, miejsce: Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. ul. Wschodnia 2, 47-330 Zdzieszowice, pokój nr 8.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym
Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie

_____________________________________________________________________________________________________________________

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia: 

PDFSIWZ Budowa kanalizacji sanitarnej w Januszkowicach - Etap I, tranzyt Januszkowice - Zdzieszowice.pdf

PDFZałącznik nr 1 - Wzór Formularza Oferty.pdf

PDFZałącznik nr 2 - Januszkowice etap I - Przedmiar robót.pdf

PDFZałącznik nr 3 - Wzór oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.pdf

PDFZałącznik nr 4 - Brak podstaw Wykonawcy do wykluczenia.pdf

PDFZałącznik nr 5 - wykaz wykonanych robut.pdf

PDFZałącznik nr 6 - oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej.pdf

PDFZałącznik nr 7 - projekt wykonawczy metryka projektu.pdf

PDFZałącznik nr 7 - projekt wykonawczy opis techniczny.pdf

PDFZałącznik nr 7 - projekt wykonawczy Rys. nr 1.1-S.pdf

PDFZałącznik nr 7 - projekt wykonawczy Rys. nr 1.2-S.pdf

PDFZałącznik nr 7 - projekt wykonawczy Rys. nr 1.3-S.pdf

PDFZałącznik nr 7 - projekt wykonawczy Rys. nr 1.3a-S - etap I orientacja.pdf

PDFZałącznik nr 7 - projekt wykonawczy Rys. nr 2.1-S.pdf

PDFZałącznik nr 7 - projekt wykonawczy Rys. nr 2.2-S.pdf

PDFZałącznik nr 7 - projekt wykonawczy Rys. nr 2.3-S.pdf

PDFZałącznik nr 7 - projekt wykonawczy Rys. nr 3.10-S.pdf

PDFZałącznik nr 7 - projekt wykonawczy Rys. nr 3.2-S.pdf

PDFZałącznik nr 7 - projekt wykonawczy Rys. nr 3.9-S.pdf

PDFZałącznik nr 7 - projekt wykonawczy Rys. nr 4.3-S.pdf

PDFZałącznik nr 7 - projekt wykonawczy Rys. nr 5.1-S.pdf

PDFZałącznik nr 7 - projekt wykonawczy Rys. nr 5.2-S.pdf

PDFZałącznik nr 7 - projekt wykonawczy Rys. nr 5.3-S.pdf

PDFZałącznik nr 7 - projekt wykonawczy Rys. nr 5.4-S.pdf

PDFZałącznik nr 7 - projekt wykonawczy Rys. nr 5.5-S.pdf

PDFZałącznik nr 7 - projekt wykonawczy Rys. nr 5.6-S.pdf

PDFZałącznik nr 8 - wzór umowy Januszkowice Etap I.pdf

_____________________________________________________________________________________________________________________

Zmiana treści SIWZ: 

PDFzmiana treści SIWZ.pdf

PDFZałącznik nr 8 - wzór umowy Januszkowice Etap I - zmieniony.pdf

_____________________________________________________________________________________________________________________

Wyjaśnienie treści SIWZ nr1: 

PDFwyjaśnienie treści SIWZ nr 1.pdf

_____________________________________________________________________________________________________________________

Zmiana treści SIWZ nr 2: 

PDFzmiana treści SIWZ nr 2.pdf

PDF1. - Decyzja nr Oś.7625-6-2010 .pdf

PDF10. - Warunki przyłączenia nr RD3-5-RDE5-1385-2011.pdf

PDF11. - Warunki przyłączenia nr RD3-5-RDE5-1384-2011.pdf

PDF12. - Opinia nr PZUDP-KR-127-2011.pdf

PDF13. - Decyzja wydana przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu.pdf

PDF14. - Postanowienie IN.V.7840.1.41.2011.DB.pdf

PDF15. - Uzgodnienie ZDW-WD-pu-4036.16.3.2011.pdf

PDF16. - Decyzja GNR.6131.12.2012.RB.pdf

PDF2. - Decyzja nr IN.6733.1.2011.pdf

PDF3. - Decyzja nr PZD.673.16.2011.pdf

PDF4. - Decyzja nr IN.7230.30.2011.SK.pdf

PDF5. - Pismo nr GNR.6852.6.2011.pdf

PDF6. - Uzgodnienie nr KKR-4100-304-29A-11.pdf

PDF7. - Uzgodnienie nr GNR.6852.03.2011.SR.pdf

PDF8. - Decyzja nr RŚ.6341.19.2011.pdf

PDF9. - Pismo nr T6-1147-2011.pdf

PDFSpecyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych.pdf

_____________________________________________________________________________________________________________________

Informacja o wyborze oferty: 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty, nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktacja przyznana ofertom w każdym kryterium oceny oferty i łączna punktacja.

PDFinformacja o wyborze oferty.pdf

_______________________________________________________________________________________________________________________

Informacja o zawarciu umowy: 

Uzasadnienie wyboru wykonawcy:  Wykonawca spośród nieodrzuconych ofert zaoferował najkorzystniejszą ofertę.

Nazwa i adres wykonawcy:

TELNOW

Nowak Dariusz

ul. Czarneckiego 1

47-420 Kuźnia Raciborska

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: Biuletyn Zamówień Publicznych nr 32431 - 2014 z dnia 18.02.2014 r.