Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie nr 1/2014 w sprawie określenia terminów postępowania rekrutacyjnego, terminów składania dokumentów oraz terminów postępowania uzupełniającego obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym

 

Zarządzenie nr 1/2014

Dyrektora Przedszkola nr 3 im. Pszczółki Mai w Zdzieszowicach

z dnia 28.02.2014 r.

w sprawie określenia terminów postępowania rekrutacyjnego, terminów składania dokumentów oraz terminów postępowania uzupełniającego obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do Przedszkola Nr 3 im. Pszczółki Mai w Zdzieszowicach na rok szkolnym 2014/2015

Na podstawie art.6 ust.2 ustawy z dnia 6 grudnia 2013 roku o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014r. poz.7) w uzgodnieniu z Burmistrzem Miasta Zdzieszowice  Dyrektor Przedszkola Nr 3 im. Pszczółki Mai w Zdzieszowicach zarządza, co następuje:

§ 1. Określa się następujące terminy postępowania rekrutacyjnego, terminy składania dokumentów oraz terminy postępowania uzupełniającego do Przedszkola Nr 3 im. Pszczółki Mai w Zdzieszowicach na rok szkolny 2014/2015:

Terminy postępowania rekrutacyjnego

do Publicznego Przedszkola nr 3 im. Pszczółki Mai

w Zdzieszowicach na rok szkolny 2014/2015

Lp.

Rodzaj czynności

Termin

Termin postępowania uzupełniającego

1.

Składanie wniosku wraz z załącznikami

od 10.03. 2014 r.

do 31.03.2014 r.

od 02.06.2014 r.

 do 13.06.2014 r.

2.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych

i niezakwalifikowanych

 

04.04.2014 r.

 

 20.06.2014 r.

3.

Potwierdzenie przez rodziców (opiekunów prawnych) kandydata woli przyjęcia do przedszkola

od 07.04.2014 r.

do 10.04.2014 r.

do godz. 16.00.

25.06.2014 r.

do godziny 16.00

4.

Podanie do publicznej wiadomości

listy kandydatów przyjętych

i nieprzyjętych

 

14.04. 2014 r.

 

 

27.06.2014 r.

 

5.

Składanie wniosku o sporządzenie uzasadnienia przyjęcia

 

Do 7 dni od podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

6.

Przygotowanie i wydanie uzasadnienia odmowy przyjęcia

Do 5 dni od dnia złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

7.

Złożenie do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia.

Do 7 dni od terminu otrzymania pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia.

8.

Rozstrzygnięcie przez dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

Do 7 dni od złożenia do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

 

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się przewodniczącemu komisji rekrutacyjnej.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Przedszkola Nr 3 im. Pszczółki Mai w Zdzieszowicach oraz przez umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej.