Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Przebudowa budynku żłobka - II etap

 

Zdzieszowice: Przebudowa budynku żłobka - II etap
Numer ogłoszenia: 126222 - 2015; data zamieszczenia: 27.05.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
 

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Żłobek Samorządowy , Piastów 20, 47-330 Zdzieszowice, woj. opolskie, tel. 77 484 26 30, faks 77 484 26 30.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa budynku żłobka - II etap.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są prace związane z przebudową części budynku żłobka z wykluczeniem pomieszczeń oznaczonych w dokumentacji projektowej jako nr 1.01 i od 1.29 do 1.46. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załączona w wersji elektronicznej na stronie Urzędu Miasta Zdzieszowice poniższa dokumentacja będąca integralną częścią SIWZ:1.Jednostadiowa dokumentacja techniczna sporządzona przez; Archiskaning SC Rudolf i Beata Schunrpfeil, 47-320 Gogolin ul. Kasztanowa 69 www.archiskaning.pl 2. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 3.Pomocniczno przedmiary robót. Zamawiający umożliwia dokonanie wizji lokalnej. Wykonanie przedmiotu zamówienia obejmuje ponadto: a).Organizację, zagospodarowanie i likwidację placu budowy. b). Sporządzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, jeżeli odrębne przepisy wymagają sporządzenia takiego planu. c). Oznakowanie budowy. d). Remonty i naprawę, odtworzenie zniszczonej nawierzchni w ulicach i chodnikach. e). Próby i odbiory z udziałem wymaganych instytucji państwowych, inwestora i użytkownika. f). Zebranie odpadów w wyniku realizacji przedmiotu zamówienia i przekazanie ich do odzysku, unieszkodliwienia lub składowania. Powstałe w ten sposob odpady w tym również wszelkiego rodzaju nadziemne, podziemne, nieorganiczne i organiczne pozostałości typu gruz, złom, itp. należy bez zbędnej zwłoki wywieźć na Regionalną Instalację Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK) lub przekazanie przedsiębiorcy posiadającemu zezwolenie na transport odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami. Składowanie w rejonie placu budowy w miejscu wskazanym przez zamawiającego zdemontowanych materiałów nadających sie do odzysku jest możliwe na okres nie dłuższy niż termin realizacji przedmiotu zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić zamawiającemu dokumenty potwierdzające złożenie wytworzonych odpadów na RIPOK lub przekaznie przedsiębiorcy posiadającemu zezwolenie na transport odpadów. W przypadku odpadów metalowych (tzw. złom) kwotę uzyskaną z jego sprzedaży należyw całości wpłacić na konto zamawiającego, Bank Spółdzielczy w Gogolinie oddział Zdzieszowice nr 02888310152002001534160003 g).Uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.45.30.00-7, 45.30.00.00-0, 45.45.00.00-6.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 70.

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1 Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 5.000,00 PLN (słownie:pięć tysięcy złotych 00/100 PLN) 2. Wadium należy wnieść w terminie do dnia 11.06.2015r. do godz. 14:00.3.Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:a) pieniądzu:przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Gogolinie oddział Zdzieszowice nr 638883101520033001534160004;b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;c) gwarancjach bankowych;d) gwarancjach ubezpieczeniowych;e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.).4 Gwarancje ubezpieczeniowe lub gwarancje bankowe oraz poręczenia złożone jako zabez-pieczenie wadium muszą posiadać okres ważności nie krótszy niż okres związania ofertą, (pod rygorem wykluczenia wykonawcy z postępowania), muszą również posiadać w swojej treści obowiązkowy zapis, że Zamawiającemu służy prawo wypłaty wadium ze strony Gwaranta, w przypadkach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp (w innym przypadku nie będą uznawane), oraz, że wypłata wadium nastąpi bez jakichkolwiek warunków wstępnych i na jego pierwsze wezwanie.5 Wadium wniesione w formie wymienionej w pkt 8.3 b-e należy obowiązkowo ZAŁĄCZYĆ w ORYGINALE do oferty. Brak oryginału dokumentu przy ofercie traktowane będzie jako niezabezpieczenie oferty w wadium.6 Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie wraz z odsetkami zgodnie z art. 46, ust. 1, ust. 1a, ust. 2 i ust. 4 ustawy Pzp.7 Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami zgodnie z art. 46, ust. 4a i 5 ustawy Pzp. 8.Wykonawca zobowiązanyy jest do ponownego wniesienia wadium na zasadach określonych w art. 46 ust. 3 ustawy Pzp

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonanie w okresie ostatnich 5 lat tj. od 10.06.2010r. do 10.06.2015r., a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie:robót budowlanych polegających na przebudowie , (również budowie, modernizacji lub remoncie) obiektów użyteczności publicznej, obejmujących roboty budowlane m.in. w zakresie: roboty murarskie, montaż stolarki drzwiowej i okiennej , licowanie ścian płytkami , wyko-nanie warstw posadzkowych i podłogowych, wewnętrz-nej instalacji wodociągowej, wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania, wewnętrznej instalacji wenty-lacyjnej o wartości łącznej co najmniej 1000.000,00 zł, z potwierdzeniem ich należytego wykonania.W przypadku ofert wspólnych, doświadczenie podlega sumowaniu. Warunkiem koniecznym jest, aby suma doświadczenia wynosiła minimum 100% doświadczenia wymaganego przez SIWZ. Warunek ten jest spełniony również, jeżeli jeden z wykonawców posiada 100% wymaganego doświadczenia. Zamawiający będzie oceniał powyższy warunek na podstawie złożonych dokumentów potwierdzających spełnienie warunku. Ocena dokonana będzie systemem spełnia/nie spełnia.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Dysponowanie przez Wykonawcę -Kierownikiem Budowy posiadającym uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w spe-cjalności konstrukcyjno-budowlanej i posiadającym aktualne zaświadczenie z PIIB. - Kierownikiem Robót posiadającym uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w spe-cjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanali-zacyjnych i posiadającym aktualne zaświadczenie z PIIB. -Kierownikiem Robót posiadającym uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w spe-cjalności instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych i posiadającym aktualne zaświadczenie z PIIB. W przypadku ofert wspólnych, zasoby ludzkie wykonawców występują-cych wspólnie podlegają sumowaniu. W przypadku, gdy Wykonawca dysponuje personelem kierowniczym spoza terytorium RP, to osoby te muszą: - posiadać wykształcenie i kwalifikacje wymagane do świadczenia usług we wskazanej branży budowlanej w kraju zamieszkania tych osób, - posiadać decyzję o uznaniu kwalifikacji zawodowych we wskazanej branży budowlanej zgodnie z ustawą z dnia 18 marca 2008r. o zasadach uznawaniu kwalifikacji zawodowych w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub posiadać prawo do świadczenia usług transgranicznych, - spełniać opisane wymagania odnośnie doświadczenia. Zamawiający będzie oceniał powyższy warunek na podstawie złożonych dokumentów potwierdzających spełnienie warunku. Ocena dokonana będzie systemem spełnia/nie spełnia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Oświadczenie (druk nr 20) potwierdzające prawo do podpisywania oferty, a tym samym posiadające prawo zaciągania zobowiązań lub składania oświadczenia woli w imieniu WykonawcyWykonawca zagraniczny składa oświadczenie jak wyżej. W przypadku ofert wspólnych, wszyscy wykonawcy nie prowadzący działalności, a występujący wspólnie składają wymagane oświadczenie.W przypadku osoby udostępniającej swoje zasoby zgodnie z art. 26 ust. 2b i biorącej udział w realizacji części zamówienia składa także niniejszy dokument.Oświadczenie Wykonawcy (druk nr 2) o spełnie-niu warunków udziału w postępowaniu wymienionych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp. W przypadku ofert wspólnych, oświadczenie w imie-niu wykonawców występujących wspólnie, składa upełnomocniony lider lub wszyscy wykonawcy skła-dają oświadczenie wspólne.Formularz oferty wypełniony ściśle wg załączonego do SIWZ wzoru druku z kompletem oświadczeń dotyczących spełnienia warunków oferty i udzielenia zamówienia oraz podpisany przez upełnomocnionego przedstawiciela wykonawcy określonego aktem reje-strowym z podaniem imienia i nazwiska.Pełnomocnictwo wystawione wg wzoru (druk nr 11) załączonego do niniejszej SIWZ lub pełnomocnictwa udzielane przez Wykonawcę. W przypadku przedkładania kopii pełnomocnictw muszą być one potwierdzone (uwierzytelnione) notarialnie za zgodność z oryginałem.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 90
 • 2 - Termin wykonania całego zadania [dni] - 10

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia: Termin wykonania robót objętych umową może ulec zmianie w następujących przypadkach, skutkujących niemożnością dotrzymania tego terminu:a) wystąpienie siły wyższej (powódź, huragan, katastrofa budowlana, deszcz nawalny, pożar, uderzenie pioruna, zapadanie lub osuwanie się ziemi, zalanie, uderzenie pojazdu) lub warunków pogodowych nie pozwalających na zachowanie parametrów technologicznych lub jakościowych realizowanych robót; podstawą żądania przedłużenia terminu umownego jest przerwanie robót przez zamawiającego, potwierdzone wpisem do Dziennika Budowy,b) wystąpienie okoliczności lub zdarzeń uniemożliwiających realizację w wyznaczonym terminie przedmiotu zamówienia bez usunięcia bądź likwidacji powyższych okoliczności lub zdarzeń niezależnych od stron umowy, których wystąpienia nie można było przewidzieć w dniu zawarcia umowy. Warunkiem zmiany terminu umownego realizacji przedmiotu zamówienia w ww. przypadku jest stwierdzenie przez zamawiającego konieczności zmiany terminu umownego.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zdzieszowice.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Złobek Samorządowy w Zdzieszowicach 47-330 Zdzieszowice ul. Piastów 20.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 11.06.2015 godzina 14:00, miejsce: Złobek Samorządowy w Zdzieszowicach, 47-330 Zdzieszowice ul. Piastów 20.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcę, który w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, w szczególności, gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą dowolnych środków dowodowych. Zamawiający nie wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy, który udowodni, że podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, które mają zapobiec zawinionemu i poważnemu naruszaniu obowiązków zawodowych w przyszłości oraz naprawił szkody powstałe w wyniku naruszenia obowiązków zawodowych lub zobowiązał się do ich naprawienia.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

ZAŁĄCZNIKI

PDFOPIS ZAKRESU ROBÓT ETAPU II.pdf
DOCXSIWZ- Samorządowy Żłobek w Zdzieszowicach - 2015r.docx
PDFSIWZ- Samorządowy Żłobek w Zdzieszowicach - 2015r.pdf

Branża Budowlana:

PDFSpecyfikacja - budowlana.pdf
PDFOPIS TECHNICZNY.pdf

PDFPrzedmiar_budowlana.pdf
PDFŻŁOBEK GRZEJNIKI A5.pdf
PDFŻŁOBEK PRZEKROJE A4.pdf
PDFŻŁOBEK RZUT DACHU A3.pdf
PDFŻŁOBEK RZUT I PIĘTRA A2.pdf
PDFŻŁOBEK RZUT PARTERU A1.pdf
PDFŻŁOBEK ZESTAWIENIE STOLARKI A6.pdf

Branża Elektryczna:

PDFSpecyfikacja - STWiOR_elektryka.pdf
PDFOpis techniczny_elektryka.pdf

PDFPrzedmiar_elektryka.pdf

PDFE1 - Rzut przyziemia (297x932).pdf
PDFE10 - Schemat ideowy SAP (297x800).pdf
PDFE11 - Rzut przyziemia SAP (297x960).pdf
PDFE12 - Rzut piętra SAP (297x960).pdf
PDFE13 - Widok szafy GPD (297x420).pdf
PDFE2 - Rzut piętra (297x932).pdf
PDFE3 - Rzut dachu (297x625).pdf
PDFE3 - Rzut dachu (297x780).pdf
PDFE4 - Schemat tablicy T1 (297x420).pdf
PDFE5 - Schemat tablicy T2 (297x420).pdf
PDFE6 - Schemat tablicy T3 (297x420).pdf
PDFE7 - Schemat tablicy TK (297x420).pdf
PDFE8 - Schamat rozbudowy RG (297x420).pdf
PDFE9 - Schemat rozbudowy TKOT (297x210).pdf
PDFZałącznik 1 do instalacji SAP.pdf

Branża Sanitarna:

PDFSpecyfikacja - STWiOR_sanitarna.pdf
PDFObliczenie_zestaw_mat_co.pdf
PDFObliczenie_zestaw_mat_H2O.pdf
PDFObliczenie_zestaw_mat_KAN.pdf
PDFPrzedmiar_sanitarna.pdf
PDFRys01_co.pdf
PDFRys01_ks.pdf
PDFRys01_wm.pdf
PDFRys01_zw.pdf
PDFRys02_co.pdf
PDFRys02_ks.pdf
PDFRys02_wm.pdf
PDFRys02_zw.pdf
PDFRys03_co.pdf
PDFRys03_wm.pdf
PDFRys04_co.pdf
PDFRys04_wm.pdf
PDFRys05_wm.pdf
PDFRys06_wm.pdf
PDFZestwentylacja.pdf
PDFŻłobek - obliczenia cieplne+Raport.pdf
 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19.06.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Firma Handlowo - Usługowa SZER inż. Zdzisław Szerner, ul. Raciborska 21, 47-208 Reńska Wieś, kraj/woj. opolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1060914,61 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 1128782,48

Oferta z najniższą ceną: 1128782,48 / Oferta z najwyższą ceną: 1357474,04

Waluta: PLN.