Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały Rady Miejskiej - rok 2016 (VII kadencja)

Zestawienie uchwał Rady Miejskiej w Zdzieszowicach

Nr aktu data podjęcia treść aktu prawnego
PDFXXXI/217/2016 (32,70KB)
 
15 grudnia 2016r. w sprawie nadania odznaki honorowej "Zasłużony dla miasta i gminy Zdzieszowice"
PDFXXXI/216/2016 (31,53KB)
 
15 grudnia 2016r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży lokalu mieszkalnego
PDFXXXI/215/2016 (422,55KB)
 
15 grudnia 2016r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2017r. dla Gminy Zdzieszowice
PDFXXXI/214/2016 (169,09KB)

 
15 grudnia 2016r. w sprawie planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach
PDFXXXI/213/2016 (56,05KB)
 
15 grudnia 2016r. w sprawie planu pracy Rady Miejskiej w Zdzieszowicach
PDFXXXI/212/2016 (560,55KB)
 
15 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
PDFXXXI/211/2016 (2,06MB)
 
15 grudnia 2016r. w sprawie uchwały budżetowej na 2017r.
PDFXXX/210/2016 (341,52KB)
 
30 listopada 2016r. w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Zdzieszowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017
PDFXXX/209/2016 (36,47KB)
 
30 listopada 2016r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego
PDFXXX/208/2016 (47,10KB)
 
30 listopada 2016r. w sprawie uzgodnienia prac przy pomniku przyrody
PDFXXX/207/2016 (29,91KB)
 
30 listopada 2016r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Zdzieszowicach przy ul. Filarskiego 19
PDFXXX/206/2016 (225,96KB)
 
30 listopada 2016r. w sprawie dotacji udzielanych niepublicznym przedszkolom oraz innym formom wychowania przedszkolnego prowadzonym przez osoby fizyczne i prawne.
PDFXXX/205/2016 (226,62KB)
 
30 listopada 2016r. w sprawie dokonania zmian budżetu na 2016r.  
PDFXXIX/204/2016 (141,92KB) 26 października 2016r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zmiany granic obrębów Żyrowej i Jasionej.
PDFXXIX/203/2016 (128,68KB) 26 października 2016r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Żyrowa
PDFXXIX/202/2016 (144,21KB) 26 października 2016r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Jasiona
PDFXXIX/201/2016 (91,32KB) 26 października 2016r. w sprawie zmiany granic jednostek pomocniczych sołectwa Jasiona i sołectwa Żyrowa
PDFXXIX/200/2016 (105,84KB) 26 października 2016r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych
PDFXXIX/199/2016 (71,31KB) 26 października 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
PDFXXIX/198/2016 (105,87KB) 26 października 2016r. w sprawie dokonania zmian budżetu na 2016r.
PDFXXIX/197/2016 (183,22KB) 26 października 2016r. w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w obrębie Rozwadzy
PDFXXIX/196/2016 (160,00KB) 26 października 2016r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej pod nazwą Biuro Administracyjno-Ekonomiczne Oświaty w Zdzieszowicach
PDFXXIX/195/2016 (49,57KB) 26 października 2016r. w sprawie wspólnej obsługi administracyjnej, finansowo-księgowej i organizacyjnej jednostek oświatowych prowadzonych przez Gminę Zdzieszowice
PDFXXVIII/194/2016 (1,02MB) 12 października 2016r. w sprawie zawarcia porozumienia
PDFXXVIII/193/2016 (41,81KB) 12 października 2016r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Opolskiego
PDFXXVIII/192/2016 (581,75KB) 12 października 2016r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
PDFXXVIII/191/2016 (130,99KB) 12 października 2016r. w sprawie dokonania zmian budżetu na 2016r.
PDFXXVII/190/2016 (28,87KB) 14 września 2016r. w sprawie uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie obszarów chronionego krajobrazu
PDFXXVII/189/2016 (112,02KB) 14 września 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Zdzieszowicach
PDFXXVII/188/2016 (36,04KB) 14 września 2016r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie opłaty targowej
PDFXXVII/187/2016 (34,13KB) 14 września 2016r. w sprawie wspólnej realizacji z Powiatem Krapkowickim zadania inwestycyjnego
PDFXXVII/186/2016 (55,45KB) 14 września 2016r. w sprawie udzielenia poręczenia przez Gminę Zdzieszowice pozyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej udzielonej Regionalnemu Centrum Zagospodarowania i Unieszkodliwiania Odpadów "Czysty Region" sp. z o.o.
PDFXXVII/185/2016 (575,21KB) 14 września 2016r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
PDFXXVII/184/2016 (220,54KB) 14 września 2016r. w sprawie dokonania zmian budżetu na 2016r.
PDFXXVII/183/2016 (28,41KB)
PDFzałącznik (1,45MB)
14 września 2016r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Zdzieszowice na lata 2015-2020"
PDFXXVI/182/2016 (589,92KB) 24 sierpnia 2016r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
PDFXXVI/181/2016 (46,57KB) 24 sierpnia 2016r. w sprawie dokonania zmian budżetu na 2016r.
PDFXXV/180/2016 (576,06KB)
 
27 lipca 2016r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
PDFXXV/179/2016 (173,31KB)
 
27 lipca 2016r. w sprawie dokonania zmian budżetu na 2016r.
PDFXXIV/178/2016 (29,32KB)
 
22 czerwca 2016r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów najmu w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony
PDFXXIV/177/2016 (33,08KB)
 
22 czerwca 2016r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej na powiększenie cmentarza
PDFXXIV/176/2016 (31,40KB)
 
22 czerwca 2016r. w sprawie nawiązania współpracy partnerskiej między Gminą Zdzieszowice a miastem Lipnik nad Becvou
PDFXXIV/175/2016 (160,22KB)
 
22 czerwca 2016r. w sprawie uchwalenia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach na II półrocze 2016r.
PDFXXIV/174/2016 (44,50KB)
 
22 czerwca 2016r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Zdzieszowicach na II półrocze 2016r.
PDFXXIV/173/2016 (60,69KB)
 
22 czerwca 2016r. w sprawie rozpatrzenia petycji
PDFXXIV/172/2016 (36,91KB)
 
22 czerwca 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016r.
PDFXXIV/171/2016 (567,39KB)
 
22 czerwca 2016r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
PDFXXIV/170/2016 (265,04KB)
 
22 czerwca 2016r. w sprawie dokonania zmian budżetu na 2016r.
PDFXXIV/169/2016 (33,23KB)
 
22 czerwca 2016r. w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Zdzieszowic za 2015r.
PDFXXIV/168/2016 (28,10KB)
 
22 czerwca 2016r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2015r.
PDFXXIII/167/2016 (42,40KB)
 
25 maja 2016r. w sprawie poparcia idei zawartej w apelu Rady Miejskiej w Krapkowicach dotyczącej tworzenia zasiłków wyrównawczych w okresie przejściowym wprowadzonych zmian w systemie oświaty (...)
PDFXXIII/166/2016 (44,80KB)
 
25 maja 2016r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w Żłobku Samorządowym w zdzieszowicach oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie
PDFXXIII/165/2016 (63,13KB)
 
25 maja 2016r. w sprawie dokonania zmian budżetu na 2016r.
PDFXXII/164/2016 (31,08KB)
 
27 kwietnia 2016r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Zdzieszowicach
PDFXXII/163/2016 (26,06KB)
 
27 kwietnia 2016r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata w trybie bezprzetargowym
PDFXXII/162/2016 (30,06KB)
 
27 kwietnia 2016r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XLIX/375/2014 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 27 maja 2014r.
PDFXXII/161/2016 (585,11KB)
 
27 kwietnia 2016r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej  
PDFXXII/160/2016 (151,37KB)
 
27 kwietnia 2016r. w sprawie dokonania zmian budżetu na 2016r.
PDFXXI/159/2016 (558,74KB) 8 kwietnia 2016r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
PDFXXI/158/2016 (125,43KB) 8 kwietnia 2016r. w sprawie dokonania zmian budżetu na 2016r.
PDFXX/157/2016 (32,93MB) 30 marca 2016r. w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zdzieszowice.
PDFXX/156/2016 (155,16KB) 30 marca 2016r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Zdzieszowicach i nadania jej "statutu"
30 marca 2016r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zdzieszowice
PDFXX/154/2016 (38,56KB) 30 marca 2016r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Krapkowickiemu
PDFXX/153/2016 (26,96KB) 30 marca 2016r. w sprawie wyrażenia opinii do projektu uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie obszarów chronionego krajobrazu
PDFXX/152/2016 (28,76KB) 30 marca 2016r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata
PDFXX/151/2016 (39,61KB) 30 marca 2016r. w sprawie przystąpienia Gminy Zdzieszowice do realizacji projektu "Bliżej rodziny i dziecka" (...)
PDFXX/150/2016 (30,01KB) 30 marca 2016r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Zdzieszowicach
PDFXX/149/2016 (1,14MB) 30 marca 2016r. w sprawie uchwalenia "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Zdzieszowice na lata 2016-2018 z perspektywą na lata 2019-2022"
PDFXX/148/2016 (529,45KB) 30 marca 2016r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
PDFXX/147/2016 (79,04KB) 30 marca 2016r. w sprawie dokonania zmian budżetu na 2016r.
PDFXIX/146/2016 (539,39KB) 24 lutego 2016r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
PDFXIX/145/2016 (150,90KB) 24 lutego 2016r. w sprawie dokonania zmian budżetu na 2016r.
PDFXIX/144/2016 (24,68KB) 24 lutego 2016r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata w trybie bezprzetargowym
PDFXIX/143/2016 (36,07KB) 24 lutego 2016r. w sprawie uchwalenia dopłat do ceny za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla gospodarstw domowych
PDFXIX/142/2016 (666,36KB) 24 lutego 2016r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla gospodarstw domowych i pozostałych odbiorców

PDFXVIII/141/2016 (39,44KB)

27 stycznia 2016r. w sprawie uchylenia Uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Zdzieszowice na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z demontażem elementów zawierających azbest

PDFXVIII/140/2016 (606,09KB)

27 stycznia 2016r. w sprawie uchwalenia 3-letniego Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Zdzieszowice na lata 2016-2018