Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych - umowy zawierane z Urzędem Miejskim w Zdzieszowicach oraz Gminą Zdzieszowice

Niniejszym informujemy Cię, że w celu zawierania, realizacji i rozliczania umów przetwarzamy Twoje dane osobowe. Poniżej opisujemy to szczegółowo.

Kto jest Administratorem Danych Osobowych?

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane przetwarzane dane osobowe, jest Urząd Miejski w Zdzieszowicach reprezentowany przez Burmistrza Zdzieszowic, ul. Bolesława Chrobrego 34, 47-330 Zdzieszowice.

Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych?

Najlepiej skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych poprzez pocztę elektroniczną iod@zdzieszowice.pl lub zadzwonić na nr (+48) 77 40 64 415.

Skąd mamy dane, które przetwarzamy?

Twoje dane, które przetwarzamy, otrzymaliśmy podczas zawierania umów, których stroną był Urząd Miejski w Zdzieszowicach lub Gmina Zdzieszowice:

 • od Ciebie,
 • oraz od innych osób lub z rejestrów publicznych.

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych przez nasz Urząd?

Przetwarzamy Twoje dane w następujących celach:

 • zawierania i realizacji umowy (art. 6 lit. b RODO)
 • oraz rozliczania umowy (art.6 lit. c RODO).

Obowiązek prawny związany z przetwarzaniem Twoich danych nakładają na nas następujące akty prawne:

 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych z dnia 18 stycznia 2011 r.
 • Ustawa o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r.

Jakie kategorie danych przetwarzamy?

W przypadku gdy to nie Ty przekazywałeś nam swoje dane osobowe, informujemy, że dane, które przetwarzamy w wyżej wymienionym celu, należą do kategorii podstawowych danych identyfikacyjnych.

Jak długo przechowujemy dane osobowe?

Przechowujemy dane zgodnie z obowiązującą w naszym Urzędzie instrukcją kancelaryjną oraz wymaganym w tym zakresie prawem.

Komu udostępniamy dane osobowe?

Dane osobowe są udostępniane w zakresie wynikającym z przepisów prawa:

 • organom podatkowym
 • oraz jako informacja publiczna.

Jakie uprawnienia wobec naszego Urzędu w zakresie przetwarzanych danych posiadają osoby, których dane przetwarzamy?

Gwarantujemy spełnienie następujących praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)), tj.:

 • prawo żądania dostępu do danych osobowych, prawo żądania sprostowania ich oraz żądania usunięcia danych (bycia zapomnianym),
 • żądania ograniczenia ich przetwarzania,
 • prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

Z uprawnień tych można skorzystać, gdy:

 • w odniesieniu do żądania sprostowania danych: zauważymy, że dane są nieprawidłowe lub niekompletne,
 • w odniesieniu do żądania usunięcia danych: nasze dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane, dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa,
 • w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: gdy nasze dane są nieprawidłowe – można żądać ograniczenia przetwarzania danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych, dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziemy chcieli, aby zostały usunięte, dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne do obrony lub dochodzenia roszczeń lub wniesiemy sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu.

Komu możesz się poskarżyć na sposób przetwarzania danych osobowych w naszym Urzędzie?

Wszystkie osoby, których dane przetwarzamy, mają prawo wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem przez nas danych osobowych, do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).