Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie z dnia 26 marca 2020 r. Burmistrza Zdzieszowic w sprawie o możliwości zapoznania się z zebranym materiałem dowodowym, w ramach prowadzonego postępowania administracyjnego w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 3 szt. drzew...

Na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256) - zwanej dalej ustawą Kpa, w związku z art. 83a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 55) zawiadamiam o możliwości zapoznania się z zebranym materiałem dowodowym, w ramach prowadzonego postępowania administracyjnego w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 3 szt. drzew, rosnących na nieruchomości przy ul. Górnej 16 w Zdzieszowicach, obejmując działkę 89/13, obręb Zdzieszowice, z powodu: „1) świerk jest suchy, drugi połamany, trzeci świerk stwarza zagrożenie przerwania trakcji elektrycznej, uszkodzenie budynku mieszkalnego, zagrożenie drogi i chodnika ul. Górna”, w związku z wnioskiem  Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomość z siedzibą 47-330 Zdzieszowice ul. Górna 16 z dnia 02.03.2020 r. (data wpływu do tut. organu 02.03.2020 r.)

Na zasadzie określonej w art. 10 § 1 ustawy Kpa, przed wydaniem decyzji strony postępowania mogą zapoznać się z całym materiałem dowodowym zgromadzonym w przedmiotowej sprawie i w ciągu 7 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia mogą wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłaszanych żądań. Dokumenty, w tym protokół z oględzin drzew znajdują się do wglądu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach, ul. Bolesława Chrobrego 34, pole. A -108 w godz. pracy Urzędu, tj. od poniedziałku do piątku 7.30 - 15.30.

Uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu pod ww. adresem.

W powyższej sprawie liczba stron przekracza 20, a więc zgodnie z art. 83a ust. 7 ustawy o ochronie przyrody oraz art. 49 ustawy Kpa - zawiadomienie zostaje podane do publicznej wiadomości w dniu 26.03.2020 r. poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie bip.zdzieszowice.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach, ul. Bolesława Chrobrego 34.

Zgodnie z art. 49 ustawy Kpa, doręczenie uznaje się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia, czyli z dniem 10.04.2020 r.

Treść obwieszczenia w formacie pdf - do wydruku.

Burmistrz
Sybila Zimerman