Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2022-09-27 Obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic o przystąpieniu do opracowania zmiany części tekstowej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Rozwadza

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA ZDZIESZOWIC
o przystąpieniu do opracowania zmiany części tekstowej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Rozwadza

Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r., 503) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Zdzieszowicach uchwały Nr XLVIII/384/2022 z dnia 8 sierpnia 2022 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany części tekstowej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Rozwadza.

Zmiana dotyczyć będzie korekty ustaleń tekstu planu w granicach obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Rozwadza uchwalonego uchwałą Nr XXIX/229/2020 z dnia 16 grudnia 2020 r., zgodnie z ww uchwałą.

Wnioski do zmiany planu należy składać na piśmie w terminie do dnia 19 października 2022 r. na adres: Urząd Miejski w Zdzieszowicach, ul. Bolesława Chrobrego 34, 47-330 Zdzieszowice. Wniosek powinien zwierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Wnioski można również wnosić za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w rozumieniu przepisów odrębnych.

Na podstawie art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r poz. 1029 ze zm.) zawiadamiam jednocześnie o przystąpieniu do strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dotyczącej ww projektu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Wnioski i uwagi do wyżej wymienionej prognozy oddziaływania na środowisko należy składać do dnia 19 października 2022 r., na piśmie na adres: Urząd Miejski w Zdzieszowicach, ul. PI. Bolesława Chrobrego 34, 47-330 Zdzieszowice, lub drogą elektroniczną na adres: lub osobiście do protokołu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach, w sekretariacie w godzinach otwarcia Urzędu. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Zdzieszowic.

PDF2022-09-27 Obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic (128,15KB)