Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2022-09-23 Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gliwicach o zebraniu materiału dowodowego w sprawie o wydanie pozwoleń wodnoprawnych

OBWIESZCZENIE

Dyrektor Regionalnego Zarząd Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gliwicach, na podstawie art. 10 § 1, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.), art. 397 ust. 3 pkt 1 lit. a) tiret 1, art. 401 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (tekst jedn. Dz. U. z 2Q21r. poz. 2233 z późn. zm.),

zawiadamia

o zebraniu materiału dowodowego w sprawie o wydanie pozwoleń wodnoprawnych na:

1. wykonanie urządzenia wodnego - studni wierconej nr Iz do poboru wody podziemnej z utworów trzeciorzędowych;
2. usługę wodną tj. na pobór wód podziemnych z utworów trzeciorzędowych studnią wierconą nr Iz dla potrzeb Gospodarstwa Rolnego w miejscowości Krępna.

Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zmianami), przed wydaniem decyzji stronom przysługuje prawo wypowiedzenia się co do zebranych w sprawie dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Ze zgromadzonym materiałem dowodowym można zapoznać się w terminie do 5 dni od dnia dokonania niniejszego zawiadomienia do publicznej wiadomości, w siedzibie tutejszego organu, tj. w RZGW w Gliwicach przy ul. Sienkiewicza 2, w Wydziale Zgód Wodnoprawnych. (pokój nr 304, 305), po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu sposobu do ich wglądu. Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać pod nr te!. 32 777 49 97. Po upływie tego terminu zostanie wydana stosowna decyzja.

Równocześnie na podstawie art. 36 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego informuję, że z uwagi na konieczność umożliwienia wszystkim stronom postępowania zapoznania się przed wydaniem decyzji ze zgromadzonym materiałem dowodowym, sprawa nie zostanie załatwiona w terminie do dnia 12 października 2022 r., lecz do dnia 11 listopada 2022 r. Na podstawie art. 37 ww. ustawy strona postępowania ma prawo złożyć ponaglenie na organ rozpatrujący sprawę, jeżeli nie załatwiono sprawy w terminie określonym w art. 35 lub przepisach szczególnych ani w terminie wskazanym zgodnie z art. 36 § 1 (bezczynność) lub gdy postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy (przewlekłość); ponaglenie wnosi się do organu wyższego stopnia tj. Prezesa Wód Polskich, 00-848 Warszawa, ul. Żelazna 59A, za pośrednictwem Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach, przy czym ponaglenie powinno zawierać uzasadnienie.

PDFObwieszczenie (115,24KB)