Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2022-11-23 Obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic w sprawie udzielenie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa, rosnącego na nieruchomości przy ul. Korfantego 20 w Zdzieszowicach

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA ZDZIESZOWIC

Na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) - zwanej dalej ustawą Kpa, w związku z art. 83a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 916 )

zawiadamiam

o możliwości zapoznania się z zebranym materiałem dowodowym, w ramach prowadzonego postępowania administracyjnego w sprawie udzielenie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa, rosnącego na nieruchomości przy ul. Korfantego 20 w Zdzieszowicach, obejmująca działkę 381/84, obręb Zdzieszowice, z powodu: „ zły stan zdrowotny - uschnięte ”, w związku z wnioskiem Wspólnoty Mieszkaniowej KORFANTEGO 20 z siedzibą 47-330 Zdzieszowice ul. Korfantego 20 z dnia 25 października 2022 r. oraz jego uzupełnieniem z dnia 2 listopada 2022 r.

Na zasadzie określonej w art. 10 § 1 ustawy Kpa, przed wydaniem decyzji strony postępowania mogą zapoznać się z całym materiałem dowodowym zgromadzonym w przedmiotowej sprawie i w ciągu 7 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia mogą wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłaszanych żądań. Dokumenty, w tym protokół z oględzin drzew znajdują się do wglądu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach, ul. Bolesława Chrobrego 34, pok. A-108 w godz. pracy Urzędu, tj. od poniedziałku do piątku 7.30 - 15.30.

Uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu pod ww. adresem.

W powyższej sprawie liczba stron przekracza 20, a więc zgodnie z art. 83a ust. 7 ustawy o ochronie przyrody oraz art. 49 ustawy Kpa - zawiadomienie zostaje podane do publicznej wiadomości w dniu 23.11.2022 r. poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie www.bip.zdzieszowice.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach, ul. Bolesława Chrobrego 34. Zgodnie z art. 49 ustawy Kpa, doręczenie uznaje się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia, czyli z dniem 6.12.2022 r.

Jednocześnie na podstawie art. 36 § 1 Kpa zawiadamiam, że wniosek w sprawie udzielenia zezwolenia na usunięcie ww. drzew nie może zostać załatwiony w terminie określonym w art. 35 Kpa. Przyczyną zwłoki jest zachowanie terminów, wynikających z zawiadamiania stron postępowania o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej w formie publicznego obwieszczenia poprzez udostępnienie pisma w BIP na stronie podmiotowej organu, zgodnie z art. 49 Kpa. Sprawa zostanie rozpatrzona do dnia 28.12.2022r. Uprzejmie informuję, że zgodnie z art. 37 § 1 k.p.a., stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia, jeżeli:

1) nie załatwiono sprawy w terminie określonym w art. 35 lub przepisach szczególnych ani w terminie wskazanym zgodnie z art. 36 § 1 (bezczynność);

2) postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy (przewlekłość).

PDF2022-11-23 Obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic (85,89KB)