Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Komisja Spraw Społecznych - informacja o posiedzeniach (2016)

Lp. Data i godzina Temat
1. 26.01.2016r. godz. 1515

1) Działalność III sektora w Gminie Zdzieszowice

2) Funkcjonowanie służby zdrowia - przychodnia

3) Sprawy bieżące

2. 17.02.2016r. godz. 1515

Temat:

1) Działalność III sektora w Gminie - część II

2) Funkcjonowanie targowiska miejskiego

3) Sprawy bieżące

3. 16.03.2016r. godz. 1515

Temat:

1) Analiza stanu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli.

2) Zapoznanie się z raportem małej architektury w Gminie

3) Sprawy bieżące

4. 20.04.2016r. godz. 1515

Temat:

1) Estetyka terenów gminnych, ich utrzymanie, zieleń i stan nasadzeń w Gminie.

2) Analiza wywiązywania się Burmistrza z realizacji zadań własnych gminy w zakresie gminnego budownictwa mieszkaniowego.

3) Sprawy bieżące

5. 18.05.2016r. godz.1515

1) Problem dopalaczy i narkomanii wśród młodzieży Gminy Zdzieszowice.

2) Analiza efektów ekonomicznych powstałych w wyniku działania Grupy Zakupowej ZGOŚ w latach 2011-2015
w naszej Gminie.

3) Analiza wywiązywania się Burmistrza Zdzieszowic z realizacji zadań własnych gminy w zakresie wspierania
i upowszechniania idei samorządowej, w tym tworzenie warunków do działania i rozwoju jednostek pomocniczych
i wdrażania programów pobudzania aktywności obywatelskiej.

4) Sprawy bieżące.

6. 30.05.2016r. godz. 1530

1) Stan infrastruktury drogowej (w tym chodniki) oraz plany w tym zakresie,

2) Realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska i przyrody,

3) Realizacja zadań z zakresu odprowadzania wód deszczowych z dróg powiatowych i gminnych.

7. 14.06.2016r. godz. 1515

1) Analiza wywiązywania się Burmistrza z realizacji zadań własnych gminy w zakresie współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw.
2) Opracowanie planu pracy na II półrocze 2016r.
3) Sprawy bieżące.

8. 09.08.2016r. godz. 1515

1. Informacja z wykonania remontów cząstkowych dróg i chodników gminnych, drogi transportu rolnego – propozycje wsparcia potrzebnych remontów środkami pozabudżetowymi.

2. Gminne zarządzanie kryzysowe w zakresie zabezpieczenia przeciwpowodziowego w gminie oraz analiza z wykonania zadań w temacie gospodarki wodno – ściekowej.

3. Zapoznanie się z systemem zagospodarowania odpadów zgodnie z nowym Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Związku Międzygminnego "Czysty Region".

4. Opinia do projektów uchwał oraz sprawy bieżące
9. 06.09.2016r. godz. 1515

1. Informacja o zabezpieczeniu ppoż. budynków i pomieszczeń gminnych. Stan i niezawodność hydrantów w zapewnieniu bezpieczeństwa ppoż.

2. Zapoznanie z informacją o wykonaniu zadań społeczno-gospodarczych za I półrocze 2016r.

3. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w temacie zadań społeczno-gospodarczych.

4. Zaopiniowanie projektów uchwał oraz sprawy bieżące.

10. 19.10.2016 godz. 1515

1. Ocena przeprowadzonych remontów i zrealizowanych inwestycji – wizja lokalna Zębiec A3 oraz Park Miejski. (część wyjazdowa).

2. Pozyskanie informacji na temat realnych możliwości wraz z kosztami objęcia monitoringiem Parku Miejskiego oraz miejsc wymagających zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa w Gminie.

3. Utrzymanie zieleni oraz infrastruktury naziemnej w gminie.

4. Działalność świetlic środowiskowych (współpraca MGOSiR –OPS – Biblioteka).

5. Zaopiniowanie projektów uchwał oraz sprawy bieżące.

11. 17.11.2016 godz. 1515

1. Bezpieczeństwo na lokalnych drogach i chodnikach - stan przygotowań do zimy.
2. Możliwości, przygotowanie i realizacja wniosków o pozyskanie środków finansowych z zewnątrz na realizację przedsięwzięć w ramach LGD, Pradziad i innych.
3. Informacja na temat realizacji listy przydziału mieszkań.
4. Zaopiniowanie projektów uchwał i sprawy bieżące.

12. 13.12.2016 godz. 1515

1. Zaopiniowanie projektów uchwał i sprawy bieżące.
2. Analiza odpowiedzi na złożone wnioski przez komisję w br.
3. Opracowanie planu pracy komisji na I półrocze 2017 r.